Verkiezingen

 

Op woensdag 17 maart 2021 worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Ook voor de chemische industrie zijn deze verkiezingen relevant. Wat zijn de belangrijkste punten in de politieke programma's en welke plannen hebben de politieke partijen? De Koninklijke VNCI geeft op deze pagina een overzicht van de belangrijkste punten uit de verkiezingsprogramma's. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld.

 

Download de volledige analyse


Volgens het CDA zijn grote bedrijven en multinationals onmisbaar voor onze welvaart en werkgelegenheid. Zij versterken de internationale uitstraling van onze economie en fungeren als aanjager in een hele keten van mkb-bedrijven en innovatieve startups.

Wat valt op in het verkiezingsprogramma van het CDA: 

 1. Gezamenlijke verduurzaming energie-intensieve industrieclusters door grensoverschrijdende infrastructuur en projecten.
 2. Eerlijk speelveld voor bedrijven in ons land en op de Europese markt door klimaat- met industriebeleid te combineren.
 3. Nederlandse CO2-heffing schrappen als Europa de reductiedoelstelling verhoogt naar 55%.
 4. Samenwerking onderwijs, brancheorganisaties en mkb om tekort stageplaatsen op te lossen.
 5. Omvangrijk crisis- en herstelpakket voor investeringen in woningbouw, infrastructuur, digitalisering, innovatie en duurzaamheid.

Mustafa Amhaouch licht de plannen van het CDA toe. Om te grote afhankelijkheid van productie buiten Europa te voorkomen zet de ChristenUnie in op een stevig industrie- en topsectorenbeleid op Europese en nationale schaal. Nederland is een goede plek voor een duurzame industriële productie, qua ligging, infrastructuur en beroepsbevolking. De ChristenUnie zet daarnaast in op industriële elektrificatie en groene waterstof voor hoge temperatuur warmte. Ook wil de partij een structurele hervorming van de energiebelasting met een minder degressieve opzet en een hogere belasting voor grootverbruikers. De partij wil scherpe, concrete doelstellingen voor de circulaire economie voor verschillende sectoren en materiaalsoorten. De huidige doelstellingen voor vermindering van primair materiaalgebruik geven te weinig houvast.

Wat valt op in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie:

 1. Investeer in buffercapaciteit voor grootschalige elektriciteitsopslag en CCS-infrastructuur voor opslag broeikasgassen op zee.
 2. Pak PFAS-verbindingen en andere zeer zorgwekkende stoffen bij de bron aan om te voorkomen dat deze langdurig problemen veroorzaken in het watersysteem. Er moet een Europees verbod komen op deze schadelijke stoffen.
 3. Investeer in technisch vakmanschap en ambachtsonderwijs. Het aantal meester-gezelplaatsen wordt uitgebreid. Kostbare arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen krijgen meer bekostiging. 
 4. Zet de stimuleringsregeling duurzame energie en CO2- eductie (SDE++) ook na 2025 als breed instrument in voor CO2-reductie.
 5. De vijf industriële regio’s waar de energie-intensieve basisindustrie is geclusterd, ziet de CU als de locatie waar de ontwikkeling naar een circulaire en klimaatneutrale industrie daadwerkelijk vorm kan en moet krijgen.
 6. Bij het gebruik van biomassa moeten beschikbaarheid, optimaal en efficiënt gebruik (cascadering) en daadwerkelijke klimaatwinst leidend zijn. De inzet van biomassa is gericht op de meest hoogwaardige toepassing.

De industrie moet van D66 samenwerken om de omslag naar elektriciteit, waterstof en CO2-afvang te maken. Subsidies voor energiebesparende innovaties moeten ook voor consortia van samenwerkende bedrijven beschikbaar worden. Volgens de partij liggen er kansen voor de grote industriegebieden waar ook de chemieclusters gevestigd zijn.

Wat valt op in het verkiezingsprogramma van D66: 

 1. CO2-reductiedoel voor 2030 naar 60%. Het Europese reductiedoel voor 2040 ophogen naar 75%. 
 2. Scherp de nationale CO2-belasting aan, voer een generieke heffing in voor de industrie, belast de uitstoot van andere luchtvervuiling. Met de opbrengst verlaagt D66 de belasting op werk.
 3. Schaf in Brussel de gratis emissierechten af.
 4. Investeer in pionierende projecten, zoals het opwekken van groene waterstof, elektrificatie van industriële processen en CCS.
 5. Zet in op een Europees verbod op het toepassen van niet-afbreekbare stoffen zoals PFAS. Ook moet er een Europese bodemrichtlijn voor gevaarlijke stoffen komen. 

Raoul Boucke: "ETS is het effectiefste instrument dat we hebben"


Forum voor Democratie wil het Klimaatakkoord opzeggen, de Klimaatwet intrekken, stoppen met ‘van-het-gas-af’ en blijven vertrouwen op (geïmporteerd) aardgas en fossiele brandstoffen. Ook is de partij van mening dat energiebeleid losgekoppeld moet worden van het klimaatbeleid.

Wat valt op in het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie:

 1. Stoppen met het nastreven van CO2-reductiedoelen
 2. Kernenergie als oplossing voor de lange termijn
 3. Verlaag de energiebelastingen en schaf de ODE af
 4. Versterk het Nederlandse mkb en stel een staatssecretaris voor het mkb aan die werkt aan minder regeldruk, oplossingen en verbeteringen
 5. Een intelligente uittreding uit de EU (Nexit) en stoppen met de Euro
 6. Toetreding tot de Europese vrijhandelsassociatie

"Het past bij deze tijd om er een soort rubberen-tegelmentaliteit op na te houden"GroenLinks wil investeren in kennis, innovatie en infrastructuur en wil bedrijven stimuleren om te elektrificeren en over te stappen van fossiel naar groene waterstof. De uitstoot van vervuilende stoffen door de industrie, het verkeer en de landbouw moet volgens de partij fors naar beneden. Ook wil de GroenLinks strengere normen invoeren voor chemische stoffen. Het gebruik van persistente, giftige stoffen, zoals PFAS en GenX moet worden uitgefaseerd.

Wat valt op in het verkiezingsprogramma van GroenLinks: 

 1. 60% minder CO2-uitstoot in 2030. In 2045 is de hele samenleving klimaatneutraal. In 2040 is de elektriciteitsopwekking en de industrie klimaatneutraal.
 2. Voer een CO2-belasting in die bovenop de huidige Europese heffing komt.
 3. Biomassa is een waardevolle grondstof voor onder andere papier en plastic én voor toepassingen in de circulaire chemie.
 4. Grote organisaties geven een verplicht minimumpercentage aan stageplaatsen af. Groene bedrijven en organisaties in vitale sectoren krijgen ondersteuning om stageplekken te creëren.
 5. Stimuleer startups die bijdragen aan een groene en eerlijke economie.
 6. Bedrijven met meer dan honderd werknemers worden verplicht om een winstdelingsregeling in te voeren.

Suzanne Kröger geeft een toelichting op de plannen van GroenLinks.


PvdA wil alle wetgeving toetsen op de gevolgen voor het klimaat. De partij zet in op 55% reductie van CO2 in 2030. Ook zijn de sociaaldemocraten voorstander van een grensheffing voor CO2 en van een Europese CO2-belasting zodat industriële vervuilers gaan betalen. Met de opbrengsten worden de huishoudens ontlast. Bedrijven die door de CO2-belasting geraakt worden ondersteunt de partij met investeringen in banen en het ontwikkelen van schonere energie.

Wat valt op in het verkiezingsprogramma van de PvdA: 

 1. Grote vervuilers krijgen grenzen aan de hoeveelheid CO2-uitstoot. De reductiefactor gaat omhoog, waardoor het aantal ETS-rechten afneemt en bedrijven minder mogen uitstoten.
 2. Industrie zet haar restwarmte zo veel mogelijk in voor warmtenetten. Verspilling van restwarmte wordt beprijst.
 3. CCS is een tijdelijke oplossing. Stel de SDE++ open voor groene waterstof met prijsafspraken.
 4. Stagegarantie voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs.
 5. Werknemers krijgen meer zeggenschap over de koers van het bedrijf. Ze delen in de winst.

William Moorlag vertelt over de plannen van de PvdA. 


Volgens de Partij voor de Dieren kan de chemische industrie een groot risico vormen voor mensen, dieren, natuur en milieu. De opslag, verwerking en uitstoot van stoffen door de chemische industrie moet volgens de partij intensiever worden gecontroleerd. Controles moeten voortaan onaangekondigd gedaan worden en bedrijven betalen zelf de kosten van die controles. Op overschrijdingen wordt streng gehandhaafd.

Wat valt op in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren: 

 1. Er komt een eind aan de uitzonderingspositie van de fossiele industrie. Subsidie voor de fossiele industrie worden afgeschaft.
 2. De industrie gaat verplicht materiaalpaspoorten gebruiken.
 3. Er komt een Grondstoffenwet met bindende verplichtingen. In 2030 is het gebruik van grondstoffen gehalveerd en worden alle grondstoffen hergebruikt. 
 4. Pak bedrijven aan die water vervuilen.
 5. Verlaag de belasting op arbeid en verhoog de belasting op grondstoffen en vervuiling verhogen.

Eva van Esch: "Naar het buitenland vluchten met je vervuiling heeft geen zin"De PVV wil af van belemmerende regels rond stikstof, PFAS, geluid, lucht, milieu, duurzaamheid en het klimaat. Ook wil de partij de Klimaatwet en het Klimaatakkoord terugdraaien en alle klimaat- en duurzaamheidssubsidies afschaffen.

Wat valt op in het verkiezingsprogramma van de PVV:

 1. Afschaffen van de CO2-heffing.
 2. Terugtrekken uit het VN-Klimaatakkoord van Parijs.
 3. Op geen enkele manier deelnemen en geen cent bijdragen aan de Green Deal van de EU.
 4. Geen gas uit de bodem van Groningen, maar uit de bodem van de Noordzee en het buitenland.
 5. De partij wil kerncentrales bouwen en het gebruik van thorium stimuleren.
 6. Is voorstander van een Nexit.

Het is volgens de SGP niet nodig om het reductiedoel op te hogen tot 55% als het reductiedoel van 49% niet wordt gehaald. De partij wil de opbrengst van eventuele heffingen wel terugsluizen naar de sector zodat bedrijven kunnen investeren in de verduurzaming van productieprocessen. De SGP wil dat er voor allerlei (chemische) stoffen strenge (toelatings-)eisen gaan gelden met het oog op de risico’s voor de mens.  

Wat valt op in het verkiezingsprogramma van de SGP: 

 1. De overheid investeert mee in waterstofinfrastructuur voor de industrie.
 2. Hoogwaardige toepassing van biomassa heeft de voorkeur boven laagwaardige toepassing
 3. De meerjarenafspraken over energie met het bedrijfsleven lopen af, terwijl de nieuwe CO2-heffing voor een groot deel van deze bedrijven niet geldt. Er moeten bovenwettelijke afspraken met deze bedrijven komen in ruil voor een korting op de energiebelasting. 
 4. Een CO2-heffing moet Europees ingebed worden en een prikkel zijn om te verduurzamen. Een goed werkend emissiehandelssysteem is belangrijk, zodat een gelijk Europees speelveld zoveel mogelijk geborgd blijft 
 5. De subsidie voor de regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren moet omhoog.


Een beter klimaat is volgens de SP alleen mogelijk als grote vervuilers meer gaan betalen. De partij wil subsidies voor fossiele bedrijven afschaffen, net als het ETS. Ook wil de partij stoppen met de uitstoot en lozing van gevaarlijke stoffen en ziet het geen heil meer in deelname van Nederland in de Euro. 

Wat valt op in het verkiezingsprogramma van de SP: 

 1. Schoon produceren is de norm. Door het recyclen van grondstoffen en stimuleren van nieuwe technologieën bouwen we aan een circulaire economie. Alle ruimte aan waterstofgas.
 2. Stoppen met de uitstoot en lozing van gevaarlijke stoffen, ook op rivierwater. Scherp de normen voor luchtkwaliteit aan. 
 3. Geef het mbo alle ruimte voor goede beroepsopleidingen, die goed aansluiten bij de arbeidsmarkt.
 4. Met een nationale investeringsbank voor het mkb kunnen kleine en startende bedrijven makkelijker lenen en bevorderen we duurzame vernieuwing.
 5. De SP wil uit de euro stappen. De landen met meer vergelijkbare economieën moeten voorbereidingen treffen voor de ontwikkeling van een nieuwe munt. Hef de Europese Commissie op.

Volgens de VVD moet er een CO2-heffing voor de zware industrie (ETS-bedrijven) ingevoerd worden, gebaseerd op ETS-benchmarks en gericht op de vermijdbare uitstoot. Alternatieve duurzame technologieën, zoals waterstof, CCS en CCU wil de VVD in aanmerking laten komen voor de SDE++. De liberalen willen dat op Europees niveau geleidelijk gestopt wordt met het gebruik van niet-essentiële, gevaarlijke stoffen. Stoffen worden niet zonder wetenschappelijk bewijs dat zij schadelijk zijn voor mens en milieu, genormeerd of verboden.

Wat valt op in het verkiezingsprogramma van de VVD: 

 1. Europese harmonisatie op het gebied van CO2-heffingen is belangrijk. De nationale CO2-heffing vervalt zodra het ETS-systeem is aangescherpt.
 2. Met een Europese CO2-grensheffing voorkomen we oneerlijke concurrentie op mondiaal niveau. 
 3. Stimuleer productie, gebruik en export van (groene) waterstof. Groningen krijgt een belangrijke rol binnen de waterstofeconomie.

Deze pagina wordt geactualiseerd en aangevuld.