Europese regelgeving


REACH
REACH is de Europese verordening voor chemische stoffen. Het staat voor Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Concreet gaat het om de registratie, evaluatie, autorisatie en de beperkingen van chemische stoffen. Het doel is om mens en milieu te beschermen tegen de risico's van de vervaardiging en het gebruik van chemische stoffen.

Fabrikanten en importeurs van stoffen dienen de risico’s van het gebruik en de omstandigheden waaronder de stoffen veilig kunnen worden gemaakt te kennen en in kaart te brengen. Zij zijn verplicht deze gegevens te registreren bij het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) in Helsinki. ECHA evalueert de gegevens en stelt, indien nodig, risicobeperkende maatregelen voor.

Het Veiligheidsinformatieblad (VIB) geeft de gebruiker informatie over de risico's en het veilig gebruik van chemische stoffen en mengsels. De fabrikant of importeur van een chemische stof is verantwoordelijk voor het opstellen van een VIB.

Mkb en REACH

Dierproeven zo veel mogelijk vervangen

 

CLP
CLP (Classification, Labelling en Packaging) is een Europese verordening die de regels voor indeling en etikettering afstemt op het wereldwijde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen GHS (Globally Harmonised System) van de Verenigde Naties. De CLP-regelgeving zorgt ervoor dat werknemers en consumenten in de EU duidelijk en op een uniforme wijze worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen.

 

Global Product Strategy (GPS)
Om prestaties ten aanzien van Product Stewardship te bevorderen, heeft ICCA in 2006 de Global Product Strategy (GPS) gelanceerd. Samen met de Responsible Care Global Charter vormt GPS de bijdrage van de chemiesector aan de Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM).

Om verder vorm te geven aan GPS heeft ICCA de GPS Chemicals Portal opgezet. Deze portal is bedoeld om het publiek laagdrempelig toegang te geven tot de meest relevante, betrouwbare en voor de leek begrijpelijke veiligheidsinformatie over chemische stoffen.

 

Mondiale afspraken (SAICM)
De rol en belangen van de chemische industrie in Azië, Afrika en Zuid Amerika worden steeds groter. Ondernemingen uit die regio's investeren ook in Nederland. Intensievere internationale handel maakt een stevig verankerd en helder internationaal beleid noodzakelijk.

Het Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) is een stelsel van internationale afspraken voor het verantwoord omgaan met chemische producten, bedoeld om de schadelijke effecten voor mens en milieu van het vervaardigen en het gebruik van chemische producten te minimaliseren.

Foto

Dirk van Well
Senior beleidsmedewerker stoffen en arbeidshygiëne
06 - 520 044 33

Archief nieuwsberichten

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar