19 Circulaires


Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar

Rapportage in EPRTR verslag over afval
12 - 03 - 2008

Rapportage in EPRTR verslag over afval

Download
Technical Guidance document over polymeren en monomeren
19 - 03 - 2008

Technical Guidance document over polymeren en monomeren vernieuwd

Download
Eerste tender energie demonstratie projecten (EOS)
14 - 12 - 2006

Eerste tender energie demonstratie projecten (EOS) 2007 loopt tot en met 8 februari 2007

Download
Informatie van ECHA
24 - 09 - 2008

Informatie van ECHA over procedure voor het toekennen van registratienummers voor kennisgegeven "nieuwe stoffen" (II).

Download
REACH Industry Preparation letter
04 - 02 - 2009

Update van REACH Industry Preparation Letter no 8 gepubliceerd.

Download
Definitieve Rapport kaoline
11 - 01 - 2008

De Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS ofwel de vroegere WGD) van de Gezondheidsraad heeft het definitieve rapport gepubliceerd voor kaoline (CAS-nummer: 1332-58-7).

Download
Enige Vertegenwoordiger (art. 8)
28 - 05 - 2008

Nieuwe interpretatie van verplichtingen voor de Enige Vertegenwoordiger (art. 8)

Download
Eerste voorstellen voor kandidatenlijst
02 - 07 - 2008

Eerste voorstellen voor kandidatenlijst Zeer Ernstige Zorg-stoffen (SVHC) gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 14 augustus commentaar leveren.

Download
Ondertekening MEE Convenant door industrie en overheden op
01 - 10 - 2009

MEE staat voor Meerjarenafspraak Energie-efficientie ETS-ondernemingen. Vrijdag 2 oktober wordt dit convenant getekend door de diverse branches en overheden. Het MJA3 convenant, opvolger van MJA2, zal tegelijkertijd door de VNCI worden ondertekend.

Download
Reach en Verbodsrichtlijn
30 - 06 - 2009

Melding door Nederland van bestaande en strengere met Bijlage XVII verband houdende beperkingen.

Download
Kick-off bijeenkomst TKI's Topsector Chemie
13 - 09 - 2012

Start TKI's / afscheid Rein Willems

Download
De VNCI en het VHCP houden gezamenlijk op 10 oktober
11 - 07 - 2006

De VNCI en het VHCP houden gezamenlijk op 10 oktober een voorlichtingsbijeenkomst over REACH

Download
Melden transportincidenten en CEFIC database transportincidenten
14 - 10 - 2013

Aangescherpte regelgeving melden transport incidenten en CEFIC database transportincidenten met hoog leerpotentieel

Download
CLP - Bijlage VI
08 - 09 - 2009

Eerste wijziging CLP-verordening gepubliceerd waarmee 30e en 31e Aanpassing van "oude" stoffenrichtlijn in Bijlage VI worden opgenomen.

Download
SCOEL aanbevelingen EU arbogrenswaarden Difenylether en Nitroethaan.
14 - 09 - 2011

SCOEL aanbevelingen Europese arbogrenswaarden voor Difenylether en Nitroethaan; reacties voor 31 december 2011.

Download
Herziening van het Algemeen Preferentieel Stelsel van de EU
18 - 08 - 2011

Draft position paper van BUSINESSEUROPE over de herziening van het Algemeen Preferentieel Stelsel

Download
Nieuwe bijlagen IV en V gepubliceerd
15 - 10 - 2008

Nieuwe bijlagen IV en V gepubliceerd

Download
Stand van zaken Energie Convenanten
10 - 09 - 2009

Stand van zaken Energie Convenanten (MJA en MEE, voorheen BenchMarking)

Download
VNCI 3e Kwartaalrapportage 2012
30 - 10 - 2012

VNCI was in juli in het nieuws over de inspecties bij BRZO-bedrijven. Colette Alma werd geïnterviewd door radio en televisie om een reactie te geven op de bevindingen van de NOS dat het aantal overtredingen licht gestegen is t.o.v. een jaar eerder.

Download
Arbogrenswaarden
08 - 03 - 2011

Conceptrapport Gezondheidsraad inzake gezondheidskundige advieswaarden voor 1,4-Dioxaan, Ethyleenglycolmonomethylether (EGME) en Ethyleenglycolmonomethyletheracetaat (AGMEA); VERLENGDE reactietermijn tot 18 april 2011.

Download
Rapport Rekenkamer "Energiebesparing: ambities en resultaten"
09 - 10 - 2011

Uitgebrachte rapport rekenkamer "Eergiebesparing: ambities en resultaten" en ter informatie de reactie van Minister Verhagen

Download
Ligt uw bedrijf in de buurt van een Natura 2000 gebied?
23 - 07 - 2009

Indien uw bedrijf in de buurt van een Natura 2000 gebied ligt kunt u te maken krijgen met de Natuurbeschermingswet. In dat geval is deze brief voor u relevant.

Download
IED implementatie en aanpassingen in Activiteiten besluit voor IPPC bedrijven
24 - 11 - 2011

Ingrijpende wijzigingen omgevingsrecht, gevolgen voor emissienormen en van toepassing zijnde algemene regeles voor IPPC installaties.

Download

2/39 (968)

Geen data beschikbaar