Veiligheid, gezondheid & milieu


Veilig en gezond werken voor mens en milieu is een continu proces van kennis vergaren, ervaringen opdoen, leren van elkaar, waar nodig leren van fouten en verbeteringen doorvoeren. Ook is het een belangrijk uitgangspunt voor de 'licence to operate' van de chemiebedrijven.

De installaties en voorzieningen zijn dusdanig ontworpen, gebouwd en onderhouden dat zij voldoen aan (internationale) strenge veiligheid- en milieueisen. Daarnaast zijn veiligheid- en milieumaatregelen getroffen en gelden er veiligheid- en milieuprocedures en -afspraken. In een veiligheidsbeheerssysteem is vastgelegd wat het bedrijf doet om de veiligheid en gezond werken te borgen.

In Europa is de zogeheten Seveso-richtlijn van kracht, die veiligheidseisen stelt aan industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen. Op basis van deze richtlijn geldt in Nederland het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). Daarnaast zien ook de Arbeidsomstandighedenwet en de omgevings-wetgeving toe op bescherming van mens en milieu.

 

De VNCI ondersteunt de clusteraanpak die leidt onder meer tot milieu- en energiebesparingen. Hierbij werken bedrijven in hun directe omgeving en in de productketens samen met andere bedrijven. Voorbeelden zijn het delen van restwarmte en voorzieningen zoals een waterzuiveringsinstallatie en stoominfrastructuur en het gezamenlijk aanvoeren van grondstoffen en afvoeren van producten. De VNCI is actief betrokken bij (het opzetten van) de Regionale Veiligheidsnetwerken door heel Nederland, waar het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de bedrijven centraal staat.

De VNCI is ook een van de initiatiefnemers van het actieprogramma Veiligheid Voorop, dat zich richt op verdere verbetering van veiligheid in de sector.

 

Veiligheidsinfographic
In een speciale veiligheidsinfographic is inzichtelijk gemaakt wat de Koninklijke VNCI doet op het gebied van veilig en gezond werken. De infographic laat zien hoe er gewerkt en geleerd wordt in de chemische industrie om de processen en het werk nog veiliger te maken. Tevens is dit de plek waar op een overzichtelijke manier terug te vinden is wat er in werking wordt gezet als er onverhoopt toch een incident plaatsvindt:

 

Foto

Peter Bareman
Hoofd Veiligheid, gezondheid en milieu
06 - 349 248 72

Archief nieuwsberichten

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar