Veiligheid, gezondheid & milieu


Veiligheid is voor chemiebedrijven topprioriteit. De installaties en voorzieningen zijn dusdanig ontworpen, gebouwd en onderhouden dat zij voldoen aan (internationale) strenge veiligheidseisen. Daarnaast zijn veiligheidsmaatregelen getroffen en gelden er veiligheidsprocedures en -afspraken. In een veiligheidsbeheerssysteem is vastgelegd wat het bedrijf doet om de veiligheid te borgen.

Werken aan veiligheid is een continu proces van kennis vergaren, ervaringen opdoen, leren van elkaar, leren van fouten en verbeteringen doorvoeren. De VNCI is actief betrokken bij (het opzetten van) de Regionale Veiligheidsnetwerken door heel Nederland, waar het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de bedrijven centraal staat. De VNCI is ook een van de initiatiefnemers van het actieprogramma Veiligheid Voorop, dat zich richt op verdere verbetering van veiligheid in de sector.

We onderscheiden vier typen veiligheid: ArbeidsveiligheidProcesveiligheidLogistieke veiligheid en Security.

 

Veiligheidsinfographic
Om transparant te maken wat de Koninklijke VNCI doet op het gebied van veiligheid verwijzen wij naar onze speciale veiligheidsinfographic:

De infographic laat zien hoe er gewerkt en geleerd wordt in de chemische industrie om de processen en het werk nog veiliger te maken. Tevens is dit de plek waar op een overzichtelijke manier terug te vinden is wat er in werking wordt gezet als er onverhoopt toch een incident plaatsvindt.

 

Staat van de veiligheid
Elk jaar stuurt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Staat van veiligheid majeure risicobedrijven naar de Tweede Kamer. Deze publicatie geeft een beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de bedrijven waarvoor het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) geldt. Een belangrijke recente conclusies is de verschuiving van het aantal overtredingen van de middelste naar de lichtste categorie (met name administratief van aard). Ook het aantal zware overtredingen neemt af: 15 in 2014, 10 in 2015 en 4 in 2016.

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar