CO2-emissiehandel (ETS)

De VNCI is voorstander van de reductie van CO2, maar wil voorkomen dat het systeem ten koste gaat van een gelijk speelveld binnen Europa en voor Europa ten opzichte van de rest van de wereld. Daarom heeft de VNCI bij de onderhandelingen over het SER Energieakkoord voor duurzame groei in 2013 onder meer bereikt dat er compensatie komt voor de indirecte kosten die het ETS-systeem voor de chemie met zich meebrengt.

Dat levert de sector tussen 2013 en 2020 een besparing op van 40 miljoen euro per jaar. Ook heeft de Nederlandse overheid na intensieve onderhandelingen met de VNCI de allocatie van emissierechten aangepast voor grote, geïntegreerde sites. Het gaat dan om die sites waar meerdere installaties onder een milieuvergunning vallen. Dit levert deze bedrijven tot 2020 een besparing op van 2 miljoen euro per jaar

Daarnaast zet de VNCI zich samen met de andere ondertekenaars van het SER Energieakkoord in om het daarin opgenomen structurele verbeterpakket voor het ETS door te voeren:

  • Een aanscherping van het reductiepad van het ETS-plafond, gericht op het bereiken van 80 tot 95% reductie van broeikasgassen voor de gehele economie in 2050.
  • Borging van de positie van internationaal concurrerende bedrijven (zogenaamde 'carbon leakage bedrijven') door allocatie van 100% gratis rechten op basis van reële benchmarks en werkelijke productie, uitgaande van de best performance in de sector.
  • Compensatie van de indirecte (elektriciteits)kosten, uitgaande van de best performance in de sector.