Nieuwe criteria voor hormoonverstorende stoffen


Vaststellen criteria moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke risicobenadering

In de maatschappij leven zorgen over hormoonverstorende stoffen. De Europese Commissie werkt aan nieuwe criteria voor het identificeren en classificeren van dergelijke stoffen en het vaststellen van grenswaarden.

Hormoonverstorende stoffen (in het Engels endocrine disruptors) zijn lichaamsvreemde stoffen die veranderingen kunnen geven in de functies van het hormoonsysteem. Dat gebeurt in feite al met het innemen van voedsel of het slikken van bijvoorbeeld de conceptiepil. Hormoonverstoring is op zichzelf niet toxisch, maar een werkingsmechanisme dat nadelige toxische en niet-toxische effecten kan hebben op de gezondheid van een organisme of diens nageslacht of in (sub)populaties.

De risicobeheersing van stoffen met een hormoonverstorende werking wordt al gereguleerd door zowel REACH als de Kaderrichtlijn Water en de Europese Gewasbeschermingsmiddelen- en Biocidenverordeningen. REACH beperkt of verbiedt de vervaardiging, de import en het gebruik van bepaalde stoffen, bijvoorbeeld vanwege het risico op kanker of op aantasting van de vruchtbaarheid. REACH reguleert daarmee ook de risicobeheersing van hormoonverstorende stoffen.

Gelet op de zorgen in de maatschappij, onderschrijft de VNCI dat de Europese Commissie nieuwe criteria ontwikkelt. De besluitvorming van de Europese Commissie moet, wat de Nederlandse chemische industrie betreft, leidend zijn voor het nationale beleid van de EU-lidstaten inzake hormoonverstorende stoffen. De VNCI is tevens van mening dat het vaststellen van criteria gebaseerd moet zijn op een wetenschappelijke risicobenadering.

Naar verwachting zal de Europese Commissie eind 2016 definitieve criteria vaststellen voor instrumenten variërend van gebruiksbeperkingen tot een totaal verbod op blootstelling aan de (effecten van) de stoffen. Dit zal gebeuren op basis van studies die de Europese Commissie laat uitvoeren naar de identificatie van hormoonverstorende stoffen en naar de sociaal-economische impact van criteria. Het proces heeft overigens twee jaar vertraging opgelopen vanwege de complexiteit van de materie. Zo is er nog geen wetenschappelijke consensus over de interpretaties van de verzamelde wetenschappelijke informatie.