Vacatures


 

De Stichting Veiligheid Voorop zoekt een Programmamanager

 

De Stichting Veiligheid Voorop zoekt een doortastende, accurate en energieke parttime (0,5 fte) Programmamanager met affiniteit met veiligheid in de (petro)chemie, met uitstekende communicatievaardigheden, en met gevoel voor (politieke) verhoudingen binnen het BRZO bedrijfsleven, en met overige belanghebbenden. De programmamanager zal met de huidige programmamanager deze duo-functie invulling geven (jobshare 1 fte).

 

Veiligheid Voorop
Een aantal branches uit de industrie zijn in 2011 samen met VNCI en VNO-NCW gestart met het programma Veiligheid Voorop om de veiligheidscultuur- en prestaties van BRZO-bedrijven verder te verbeteren. Met een thematische aanpak op:

 • Betrokken leiderschap
 • Excellente veiligheidsbeheerssystemen
 • Regionale veiligheidsnetwerken en versterking competenties
 • Veiligheid in de keten

 

Bij Veiligheid Voorop zijn anno 2019 circa 325 (85%) van de BRZO bedrijven verbonden via 18 brancheorganisaties en 6 regionale veiligheidsnetwerken. Jaarlijks wordt gerapporteerd over de veiligheidsprestaties op basis van indicatoren en activiteiten die mede door veiligheid Voorop zijn geïnitieerd.

Het programmamanagement coordineert het meerjarenprogramma 2019-2021 waarbij projectwerkgroepen de uitvoering invullen en afleveren. Uiteindelijk moet de collectieve inspanning van de betrokken leden een meetbare verbetering van de veiligheidscultuur brengen die de veiligheidsprestaties in de sector positief beinvloed. Naast het gestructureerd verzamelen, uitwisselen en vergelijken van kennis en informatie moet de meerwaarde voor de aangesloten en betrokken partijen concreet zichtbaar zijn. Veiligheid Voorop moet een breed draagvlak hebben bij de BRZO bedrijven, en bij lokale, regionale, en landelijke bestuurders.

 

Wat is de inhoud van je werk?

 • Ondersteunt het bestuur in de visieontwikkeling op structurele veiligheidsverbetering;
 • bouwt het bestaande ledenveld uit tot een constructief, lerend netwerk met focus of implementatie van verbeterkansen en terugkoppeling van ervaringen;
 • maakt jaarlijks een jaarplan van activiteiten en update het meerjarenplan met draagvlak van de projectgroepen, en legt dat ter goedkeuring voor aan bestuur;
 • zorgt voor de uitvoering van het meerjarenprogramma 2019-2021 in lijn met eisen van subsidiebeschikking en legt hierover verantwoording af aan het bestuur;
 • coördineert ontwerp en uitvoering van het jaarlijkse Veiligheidsdag event
 • ondersteunt de branche die verantwoordelijk is voor één van de specifieke pijlers van Veiligheid Voorop bij de invulling van het programma voor die pijler;
 • denkt mee, verbindt en initieert samen met branches activiteiten en projecten binnen het programma, en zorgt voor draagvlak bij bestuur en betrokken branches en deelnemende bedrijven de leden, de voorbereiding en de (financiële) bewaking hiervan;
 • voert (primair) gesprekken ter uitvoering van het programma met de aangesloten branches, andere bedrijfstakken, regionale veiligheidsnetwerken, bedrijfsleven, overheden, wetenschap en niet-gouvernementele organisaties;
 • participeert (secundair) namens Veiligheid Voorop in werkgroepen en overlegorganen, en weet met overtuiging de belangen van het programma voor het voetlicht te brengen;
 • informeert en adviseert de deelnemers aan Veiligheid Voorop over relevante externe ontwikkelingen die van belang zijn voor het programma;
 • maakt de jaarlijkse voortgangsrapportage voor het programma Veiligheid Voorop, mede met oog op jaarlijkse toezending ‘Staat van de Veiligheid’ naar de Tweede Kamer.

 

lees verder