19 - 04 - 2018

Trump wil af van Chemical Safety Board, ondanks behaalde successen

 

Tekst: Erik te Roller

 

'Goede hoop onze missie te kunnen voortzetten'

 

“Een aantal Amerikaanse staten heeft aan de hand van onze aanbevelingen aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd op het gebied van procesveiligheid. Daar zijn we heel blij mee”, zegt Vanessa Allen Sutherland, voorzitter van de Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB). Toch heeft president Trump opgeroepen om de CSB op te heffen.

De Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB), een onderzoeksraad voor veiligheid in de procesindustrie, heeft in de loop der jaren aan 22 Amerikaanse staten 80 aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de procesveiligheid. Die aanbevelingen komen voort uit 27 onderzoeken naar verschillende ernstige incidenten in die staten (van zes van deze onderzoeken zijn de aanbevelingen nog niet overgenomen). “In 2014 heeft de CSB de staat Californië aangeraden de regelgeving voor risicomanagement van olieraffinaderijen te herzien”, geeft CSB-voorzitter Vanessa Allen Sutherland als voorbeeld. “Dit heeft ertoe geleid dat Californië in oktober vorig jaar een verbeterde standaard voor arbeidsveiligheid en procesveiligheid heeft ingevoerd voor alle vijftien raffinaderijen in de staat. Nieuw is onder andere de eis dat raffinaderijen regelmatig beoordelen in hoeverre bestaande of nieuwe mechanische, chemische, fysische of andere processen leiden tot aantasting (degradatie) van hun installaties of gebruikte materialen.”

Ze vervolgt: “Het fascinerende aan mijn werk is dat geen twee rapporten hetzelfde zijn. De CSB-onderzoekers stuiten steeds op nieuwe veiligheidsaspecten, waardoor ze met hun werk kunnen helpen incidenten met chemi-sche stoffen nog beter te voorkomen of te mitigeren in tal van bedrijfstakken. In dit licht zie ik het als mijn ultieme opdracht om de CSB te ontwikkelen tot een leidende bron van informatie over chemische veiligheid die een stimulans kan vormen voor een positieve verandering op veiligheidsgebied overal in de Verenigde Staten en daarbuiten.”

 

Hoe gaat het met de aanpak op federaal niveau?
Sutherland: “In 2016 heeft de Environmental Protection Agency voorstellen gedaan voor uitbreiding van zijn zogeheten Risk Management Plan. De CSB heeft dat ook sterk aanbevolen. Maar het Amerikaanse Congres heeft daar nog geen besluit over genomen. Op statenniveau vinden we meer gehoor, en dat stimuleert ons om vooral ook via de individuele staten toe te werken naar een update van de regelgeving voor procesveiligheid en risicomanagement. Sinds februari brengen we een nieuwe publicatie uit, de Safety Spotlight, die ook op onze website staat. Daarin besteden we aandacht aan het werk dat individuele staten verzetten op het gebied van procesveiligheid.”

 


Lees verder:

President Trump heeft in 2017 opgeroepen de CSB op te heffen. Dat idee strandde in het Congres. Recent zei hij in de 2019-begroting net genoeg geld op te nemen om de activiteiten te beëindigen. Hoe staat de CSB er nu voor?
“Het enige wat ik kan zeggen is dat de CSB een unieke missie heeft en die wil voortzetten. We gaan door met het uitbrengen van onderzoeksrapporten en veiligheidsvideo’s en het uitdragen van nieuwe veiligheidsinzichten. Een korting van het budget is tot nu toe uitgebleven. In 2018 beschikken we net als in 2017 over een budget van 11 miljoen dollar en we werken hier nog steeds met veertig stafleden. Congresleden onderhandelen nog over het presidentiële budget voor 2019. Voor dat jaar hebben we om een budget van 12 miljoen dollar gevraagd. We hebben goede hoop dat we onze missie kunnen voortzetten.”

 

Wat ziet u als de beste manier om de procesveiligheid te verhogen?
“Dat kan het beste door ervoor te zorgen dat er robuuste veiligheidssystemen en algemeen geaccepteerde best practices worden geïmplementeerd én gebruikt bij activiteiten met een hoog risico. Dat bepleiten wij overal. Personeel, staf en management moeten er samen voor zorgen dat de systemen effectief functioneren, van hoog tot laag. En in een fabriek moet iedereen zich sterk genoeg voelen om een bijna-ongeluk te melden. Het management moet de informatie hierover serieus evalueren en doorlopend elke mogelijkheid aangrijpen om de veiligheid binnen het bedrijf te verhogen.”

 

Hoe denkt u de Amerikaanse bedrijven het beste te kunnen motiveren om het veiligheidsniveau verder te verhogen?
“Meestal staan er goede regels en procedures op papier. Belangrijk is echter het besef en de culturele acceptatie dat veiligheid ook goed is voor de bottomline en businessreputatie. Zoals Trevor Kletz – een Britse autoriteit op het gebied van procesveiligheid – ooit treffend opmerkte: ‘Als je denkt dat veiligheid duur is, probeer dan een ongeluk.’ Ongevallen kosten een hoop geld, niet alleen door schade aan de fabriek en letselschade-claims, maar ook door het verlies aan reputatie.”

 

Wisselt de CSB ook kennis uit met Europese organisaties zoals Cefic?
“Onze onderzoeksrapporten worden in de wereld vaak aangehaald bij trainingen en ook op bijeenkomsten van brancheverenigingen, universiteiten en vakbonden. Samen met belangrijke onderzoeksrapporten hebben we ook 68 video’s uitgebracht, die ruim 6 miljoen keer bekeken zijn. En op YouTube hebben we een account met 20.000 abonnees. De CSB deelt zijn rapporten en video’s met agentschappen en instituten over de hele wereld. Ik zie er dan ook naar uit om op 30 mei deel te nemen aan het Process Safety Congres in Dordrecht. De veiligheidspartners in het buitenland zijn voor ons heel belangrijk en ik zet de onderlinge samenwerking graag voort.”  

 

Uniek agentschap
De Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB) is in 1990 opgericht door het Amerikaanse Congres in het kader van de Clean Air Act. Als federaal agentschap doet de CSB onderzoek naar de diepere oorzaken van grote ongevallen in de chemie, raffinage en olie- en gasindustrie. Het deelt zijn bevindingen industrie-breed om soortgelijke ongevallen te voorkomen of om de gevolgen ervan te beperken. Bij het onderzoek laat de CSB de vastgestelde feiten, analyses en conclusies ook kritisch beoordelen door onafhankelijke wetenschappelijke experts. “Geen ander federaal agentschap of privaat bureau pakt het onderzoek op deze manier aan”, zegt Vanessa Allen Sutherland. Zij is in 2015 door de Senaat tot CSB-voorzitter benoemd op voordracht van toenmalig president Barack Obama. Eerder hield ze zich bij het Amerikaanse ministerie van transport op hoog niveau bezig met de veiligheid van transport van gevaarlijke stoffen per pijpleiding. 

 

Process Safety Congress op 30 mei
Vanessa Allen Sutherland is keynote speaker op het Process Safety Congres in Dordrecht op 30 mei, samen met Jim Conner, voormalig vice president operations bij Celanese, en Henk Koenders, hoofd inspecties bij ISZW. 
Lees meer over het event


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Veiligheid