10 - 07 - 2014

Chemieclusters overleggen met EZ

Vertegenwoordigers van de grote Nederlandse chemieclusters, het Topteam Chemie, VNO-NCW, de VNCI en het ministerie van EZ kijken terug op een succesvolle bijeenkomst op 8 juli over de belangrijkste kansen en knelpunten in de chemieclusters en hoe deze kunnen worden opgepakt. De clustergesprekken vloeien voort uit de afspraken die de industrie in oktober 2013 maakte met minister Kamp over versterking van de chemie in Nederland.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere:

  • Energiekosten en de mogelijkheden om gedeelde utilities te optimaliseren en zo de kosten te verlagen, evenals de vraag wat het kabinet tot nu toe heeft gerealiseerd (bijvoorbeeld compensatie van indirecte kosten van ETS).
  • De vraag hoe nieuwe investeringen zijn te bevorderen (zowel bedrijfsspecifieke als gezamenlijke investeringen in infrastructuur), hoe de activiteiten vanuit NFIA op dit vlak bijdragen en praktijkervaringen van bedrijven.
  • De vergunningverlening en inspectie, het belang van maatwerkaanpak regeldruk en de PGS-problematiek.
  • Innovatie op onderwerpen als biobased en het belang van samenwerking (en het stimuleren daarvan) met buitenlandse partijen (Vlaanderen/NRW) en de rol van de Topsector Chemie.

Op een aantal terreinen is afgesproken nader met het ministerie van EZ te overleggen. Daarnaast is afgesproken gespreksthema’s te concretiseren en aan te geven op welke wijze (in de ogen van de industrie) een oplossing gevonden kan worden. Dit alles ter voorbereiding op het tweede rondetafelgesprek met minister Kamp op 17 november aanstaande.

Meer informatie

Reinier Gerrits, Speerpuntmanager Energie en Klimaat, e-mail gerrits@vnci.nl, tel. 070 337 87 25.

Lees ook:

EZ en chemie slaan handen ineen om sector door zwaar weer te loodsen


Onderdeel van dossier(s):