10 - 07 - 2014

Convenant voor gezamenlijke aanpak strategische acquisitie Chemie

De Topsector Chemie, NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) en de VNCI hebben vandaag een convenant ondertekend om de strategische positie van de Nederlandse chemie te versterken.

Doel convenant

De ambitie van de Topsector Chemie is het verdubbelen van de bijdrage van de chemiesector aan het bnp en een reductie van 40% van de CO2-uitstoot (inclusief ketenmaatregelen) in 2030. Zij denkt dit te kunnen bereiken door (wereldtop te zijn op het gebied van) groene chemie en slimme materialen. Om dit mogelijk te maken moeten de aanwezige technologische competenties van de chemische industrie worden uitgebouwd en de chemieclusters worden versterkt. Om deze ambitie te bereiken kan niet volstaan worden met het ondersteunen van de bestaande bedrijven in Nederland, maar zijn er hoogwaardige investeringen in Nederland nodig van buitenlandse bedrijven.

De Topsector Chemie, NFIA en VNCI vormen een internationaal topteam dat hun kennis en kunde inzet om investeerders naar Nederland te halen. In het convenant is de samenwerking geformaliseerd en zijn de intenties van de betrokken partijen duidelijk vastgelegd.

Strategische acquisitie door kennisuitwisseling en samenwerking

De basis van de samenwerking bestaat uit regelmatig overleg tussen de betrokken partijen, bijvoorbeeld over op welke landen, subsectoren en bedrijven de acquisitie gericht zal zijn. Ook wordt informatie uitgewisseld over inkomende en uitgaande missies van bedrijven en zo mogelijk worden deze gezamenlijk georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld de ontvangst van vertegenwoordigers van de Braziliaanse chemie en biobased sector in maart van dit jaar. Ook bij strategische internationale evenementen, zoals de BIO over industriële biotechnologie in juni 2014 in Philadelphia, zal gezamenlijk worden opgetrokken.

Potentiële investeerders kunnen goed geïnformeerd worden over welke locatie geschikt voor hen is of bij welke partijen uit het chemienetwerk zij terecht kunnen. De meest recente kennis op het gebied van bijvoorbeeld kennisinfrastructuur, COCI’s (Center for Open Chemical Innovation), Innovation labs, aanwezige faciliteiten en bedrijven, vestigingsklimaat en ontwikkelingen binnen de sector is zo beschikbaar voor alle partijen en voor potentiële investeerders.

Foto: Gerard van Harten (Topsector Chemie), Jeroen Nijland (NFIA) en Colette Alma (VNCI) ondertekenen het convenant.

Meer informatie

Irene van Luijken, manager Communicatie en Public Affairs, e-mail vanluijken@vnci.nl, tel. 070 337 87 30.

Lees hier het convenant


De Topsectorenaanpak

Nederland staat op het gebied van handel en industrie aan de wereldtop. In verschillende sectoren zijn we wereldwijd toonaangevend. Die internationale toppositie zorgt er voor dat we veel van ons geld in het buitenland verdienen. Onze toppositie is niet vanzelfsprekend. We zullen concurrerend moeten blijven. Alleen dan is duurzame economische groei mogelijk. Tegelijk vragen maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing en klimaatverandering om een stevige aanpak. Die opgaven vormen de kern voor de topsectorenaanpak waarin ondernemers, onderzoeksinstellingen en overheden gezamenlijk werken aan deze uitdagingen. Dat doen we door te investeren in de sectoren waarin we wereldwijd toonaangevend zijn (topsectoren) want hier liggen de beste kansen voor de ontwikkeling van onze welvaart. Geld, fiscale prikkels, garanties en het wegnemen van belemmeringen zijn voorbeelden van de instrumenten die we inzetten maar bovenal gaat het in de topsectorenaanpak om het bevorderen van samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en bedrijfsleven.

De Topsector Chemie maakt onderdeel uit van dit beleid. Voor het bedrijfsleven betekent dit concreet dat het topsectorenbeleid toegang geeft tot innovatie- en meer stimuleringsmiddelen om research en development te bedrijven. Verder draagt de Topsector Chemie bij aan het opdoen van kennis (bijvoorbeeld door middel van samenwerking met o.a. kennisinstituten), valoriseren van nieuwe producten, verruiming van de internationale handelsmogelijkheden, een gezonde arbeidsmarkt, toegang tot overheidsgeld en kanaliseren van initiatieven en innovaties.


Onderdeel van dossier(s):