21.12.2021

VGM: samenwerken aan een veilige en gezonde leef- en werkomgeving

Een belangrijk thema voor het cluster Veiligheid, Gezondheid en Milieu in het afgelopen jaar was verbinding leggen met de transitie-uitdagingen. Veilig en gezond werken is een van de pijlers voor een klimaatneutrale en circulaire samenleving en daarbij speelt de chemische industrie een belangrijke rol. Ons doel is helder: een veilige en gezonde leef- en werkomgeving. We hebben ons daar intensief voor ingezet, zowel in Nederland als in Europees verband.

 

Column  | Peter Bareman

We hebben aandacht gevraagd om ‘afwentel-effecten’ bij de ‘schoorsteen en keten’ te voorkomen, bijvoorbeeld lagere emissies versus hoger energieverbruik (hogere CO2-voetafdruk). Voor deze noodzakelijke samenhang tussen milieu-, natuur- (stikstofdepositie) en klimaatbeleid hebben we onder andere gepleit in het Schone lucht Akkoord, de toekomstige invoering van het Europese BBT-document voor behandeling van luchtemissies (de zogenaamde BREF WGC) en een integraal stoffen- en circulariteitsbeleid (waaronder ZZS). Hierdoor wordt een gelijk speelveld in Europa bevorderd en het leidt tot een optimaal resultaat voor het klimaat en het milieu per geïnvesteerde euro.  Onze inzet samen met andere branches heeft onder andere geleid tot een realistische inschatting van de vermogenskosten (rentevoet) voor rendabele milieu-investeringen. Ook in overheidsrapportages en de Tweede Kamer is steeds meer steun voor deze aanpak.

Doorbraak

Dit jaar was er een doorbraak in het vaststellen van de ‘veiligheidscontouren’ van de zogenaamde aandachtsgebieden. De afgelopen 5 jaar heeft de industrie geregeld voorstellen gedaan om de ‘nieuwe stijl’ van het omgevingsveiligheidsbeleid te baseren op realistische risico’s. Momenteel wordt dit voorstel uitgewerkt om te komen tot realistische en werkbaar gevisualiseerde aandachtsgebieden. Hopelijk leidt dit begin volgend jaar tot een gedragen en goedgekeurde aanpak.

Lessen leren en delen is een belangrijke pijler in ons integrale veiligheidsdenken. Daarom hebben we samen met Safety Delta Nederland en diverse (mkb-)leden peerreviews bij VNCI-bedrijven uitgevoerd op het gebied van Process Safety Management. Tijdens diverse VNCI-webinars hebben we veiligheidsissues besproken en ervaringen gedeeld op onder meer het gebied van PGS-richtlijnen, BRZO-compliance, handreiking ‘leren van incidenten’ en cybersecurityrisico’s. In de diverse VNCI-platforms (van Bestuur t/m werkgroepen) staan ‘lessons learned’ standaard op de agenda.

 

"Lessen leren en delen is een belangrijke pijler in ons integrale veiligheidsdenken."

 

Verder zijn we in gesprek met de diverse inspectie- en uitvoeringsdiensten om ervaringen uit te wisselen over de uitkomsten van inspecties (onder andere ATEX)  en onderzoeken, gericht op een risicogerichte en uitvoerbare aanpak voor veilig en gezond werken met oog voor een gelijk speelveld. Ook hebben we een voorstel gedaan het ontgassen van milieubezwaarlijke stoffen op binnenvaartschepen terug te dringen.

In de loop van het jaar werd bekend dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld tot de zomer van 2022. Desalniettemin zijn de voorbereidingen van deze nieuwe inwerkingtreding doorgegaan.

Stappen gezet

Ondanks het feit dat verschillende ‘veiligheidsdagen’ helaas vanwege corona niet konden doorgaan zijn de nodige stappen gezet binnen de verschillende veiligheidsplatforms, zoals CTGG, Platform Industriële Incidentbestrijding, Regionale Veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop en Safety Delta Nederland. Er is een onder andere een start gemaakt met de ontwikkeling van nieuwe veiligheidsconcepten (bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe risico’s in het kader van de energietransitie), verantwoorde transitie naar PFAS-vrij blusschuim en de voorbereiding van een nieuwe leergang van het Seveso Top Leadership programma.

Tenslotte heeft de Commissie Van Aartsen het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor de omgevingswet doorgelicht, waarop het demissionair kabinet 10 verbeterpunten heeft gepresenteerd. De VNCI ondersteunt de noodzaak om het VTH-stelsel verder te professionaliseren. Cruciaal is wel dat de omgevingsdiensten voldoende kundige en professionele medewerkers hebben (inclusief budget) én belemmerende wet- en regelgeving wordt aangepakt om met elkaar de transitie-opgaven te realiseren. Hier ligt een taak voor het nieuwe kabinet.

Samenwerken aan een veilige en gezonde leef- en werkomgeving: dat is onze opdracht. Nu, en in de toekomst.