01.07.2021

VNCI ondersteunt verdere professionalisering VTH-stelsel

De Algemene Rekenkamer heeft het rapport Handhaven in het duister uitgebracht. Daarin staat dat de aanpak van milieuovertredingen ontoereikend is. Een belangrijke oorzaak is het ontbreken van goede, betrouwbare data over de uitkomsten van inspecties bij de circa 500 bedrijven die met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, aldus de Rekenkamer. De Koninklijke VNCI ondersteunt de noodzaak om het VTH-stelsel verder te professionaliseren.

 

Bij het verschijnen van het rapport van de Commissie Van Aartsen over het functioneren van het systeem van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) schreef de Koninklijke VNCI in mei 2021 al aan de Tweede Kamer: “Voor bedrijven in de chemische industrie is VTH een essentieel onderdeel van hun ‘licence to operate’. Immers, alleen met een vergunning kunnen bedrijven die onder de Seveso-richtlijn en/of de Industrial Emission Directive (IED) vallen, hun activiteiten uitvoeren. Toezicht op hun activiteiten en handhaving van de regels hoort daarbij. VTH levert een bijdrage aan het borgen van maatschappelijke belangen en kan bijdragen aan het maatschappelijk vertrouwen. De bedrijven hebben in eerste instantie zelf de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering en naleving, daarnaast kunnen met de versterking van de deskundigheid bij de vergunningverlener en toezichthouder, overheid en bedrijven gezamenlijk winst behalen voor een veilige en duurzame leefomgeving. Wederzijds vertrouwen staat daarbij centraal.”

Lees hier de brief van de VNCI


De VNCI pleit voor een transparante dialoog over de voor- en nadelen van het gebruik van gevaarlijke stoffen. Uitgangspunt daarbij is dat stoffen die zorgen voor gezondheidsschade of milieurisico streng gereguleerd of verboden moeten worden. Lees hier ons standpunt.