02.02.2021

FvD: “Het past bij deze tijd om er een soort rubberen-tegelmentaliteit op na te houden”

"Wij zijn geen voorstander van een subsidiemarkt waarin veel belastinggeld verdwijnt zonder dat het rendabel of competitief kan worden, zoals wind- en zonne-energie. Groene energie moet schoon, veilig én competitief zijn om echt duurzaam te zijn. Om dat te bepalen moeten alle kosten eerlijk en openlijk toegerekend worden aan de bron. Dat gebeurt nu niet. Wij zijn sowieso niet zo onder de indruk van de hele CO2- en klimaatdiscussie en zeker niet van de rol die Nederland daarin zou moeten spelen. Maar voor een deel zijn dat gegevenheden waar je niet omheen kan. Je kan wel een andere wetenschappelijke mening hebben, als industrie moet je je houden aan de nieuwe regels.


Op 17 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Welke plannen hebben de verschillende politieke partijen met de chemische industrie? Chemie Magazine vraagt het aan 12 politieke partijen.


Wij zijn sterk voorstander van innovatie en van het ontwikkelen van nieuwe technologieën, ook voor de energieproductie, en we vinden dat je daarbij alle opties open moet houden. In het bijzonder de moderne inherent veilige vierde-generatie kernenergie, zoals de gesmolten-zoutreactor en op termijn de thoriumreactor. Dat krijgt te weinig aandacht, terwijl Nederland daar uniek voor gepositioneerd is qua kennis- en onderzoeks-infrastructuur. De tijdsfactor speelt voor ons minder een rol, omdat wij de CO2-uitstoot en de klimaatverandering als gevolg daarvan niet als een urgente en grote bedreiging zien. Nederland valt sowieso in het niet bij wat bijvoorbeeld een land als China uitstoot.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe technologieën is het gebrek aan technisch personeel zorgwekkend. Dat is in algemene zin te wijten aan de slechte kwaliteit van ons onderwijs. Wij zijn voorstander van inzichtelijk, onderzoekend en op probleemoplossing gericht onderwijs, in plaats van het huidige politiek correcte en eenzijdige gebeuren dat qua kennisoverdracht plaatsvindt. Daarnaast is het belangrijk om gerichte campagnes te houden om een loopbaan in de techniek aantrekkelijker te maken, en niet alleen voor meisjes.

Wat betreft het beleid rond chemische stoffen pleit ik voor een meer risico-gebaseerde benadering. Dat dreigt wat ondergesneeuwd te raken in de nieuwe Europese wetgeving. In plaats van een eenzijdige focus op het uitbannen van alle gevaar, zoals je dat nu ook bij Covid-19 ziet, kun je veel beter verstandig omgaan met risico's. Natuurlijk moeten emissies van gevaarlijke stoffen als het even kan, worden teruggedrongen als daar de technische en economische mogelijkheden voor zijn. En voor stoffen die een groot risico vormen, moeten alternatieven worden gezocht. Maar ook daar moeten we ons op de werkelijke risico's gaan richten en niet alleen op de geïsoleerde hazard-benadering. Het past een beetje bij deze tijd om er heel sterk een soort rubberen-tegelmentaliteit op na te houden. Natuurlijk, geen enkele activiteit of productieactiviteit is geheel zonder risico's, en geen enkele stof is geheel zonder risico's als je niet op de dosis let, maar we moeten er wel rationele afwegingen bij blijven maken. Ik pleit daarom voor een opvoering van de nuchterheid.”


De Koninklijke VNCI heeft de politieke plannen geanalyseerd. Op onze verkiezingspagina lees je de belangrijkste punten per partij.