Wiebes neemt plannen clusters om CO₂ te reduceren in ontvangst

De industrie staat voor een stevige afspraak in het Klimaatakkoord: in 2030 14,3 miljoen minder CO2-uitstoot. Naast wat bedrijven individueel doen, zal samenwerking met andere bedrijven in de regio helpen om de uitstoot te verlagen. De clusters Rotterdam-Moerdijk, Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied, Chemelot, Zeeland/West-Brabant en het Zesde Cluster hebben hier plannen voor gemaakt. Minister Wiebes (EZK) nam deze gisteren online in ontvangst.

 

Koplopersprogramma's

In het Industriehoofdstuk van het Klimaatakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor de regionale Koplopersprogramma’s. De reductie die de industrie moet realiseren is zo groot dat het niet lukt om dat alleen te doen binnen de afzonderlijke bedrijven. Door samenwerking over de bedrijfs- en sectorgrenzen heen kan meer worden bereikt dan wat bedrijven alleen kunnen doen. Dat kan het beste op het niveau van de regio’s. In Nederland zijn vijf grote industriële clusters: Rotterdam-Rijnmond, Noordzeekanaalgebied, Chemelot, Zeeland/West-Brabant en Noord-Nederland. Buiten deze vijf clusters is er verspreid door het land nog een groot aantal CO2-heffingsplichtige bedrijven, zoals de verschillende papierfabrieken door het land. Gemakshalve wordt deze groep niet-regio gebonden industrie aangeduid als het zesde cluster.

Zes clusters

De zes clusters hebben nu in programma’s in kaart gebracht wat hun plannen zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Naast het gezamenlijke commitment van bedrijven geven de plannen ook weer wat zij van de overheid en andere partijen nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld infrastructurele voorzieningen (leidingnetten) en regelgeving.

Op dit moment overleggen de clusters al met de beheerders van energie-infrastructuur over de voor deze plannen benodigde netwerken (voor elektriciteit, gas, CO2, waterstof, warmte). Dit moet leiden tot Cluster Energie Strategiën (CES-sen), op basis waarvan de netbeheerders de noodzakelijke investeringen kunnen doen.


Chemieclusters Nederland

Ons land huisvest, mede vanwege de gunstige geografische ligging, vijf unieke chemieclusters die samen de ruggengraat van de Nederlandse chemische industrie vormen. Voor de productie, het vervoer en het gebruik van bijvoorbeeld grondstoffen en energie zijn deze clusters onderling nauw met elkaar verbonden en wordt er intensief samengewerkt. 

Lees verder