16.10.2020

VNCI partner van Wind meets Industry

Wind meets Industry is een coalitie van, door en uit de windenergiesector en de industrie. Het doel is om gezamenlijk en sectoroverschrijdend te werken om het centrale klimaatdoel te behalen: het terugdringen van de uitstoot van broeikassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. De Koninklijke VNCI heeft zich als partner verbonden aan dit samenwerkingsverband.

 

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen, is grootschalige elektrificatie van de industrie nodig in combinatie met een sterke toename van het duurzame elektriciteitsaanbod uit onder andere windenergie. Wind meets Industry brengt beide sectoren samen én in positie om de verduurzaming van het energiesysteem te versnellen. 

Elektrificatie is een belangrijke optie voor de chemische industrie om CO2 te reduceren. We zien op dit moment dat de ontwikkeling van nieuwe groene elektriciteit en de benodigde infrastructuur naar verwachting niet snel genoeg gaan om aan de toekomstige vraag van de industrie te voldoen. Daarmee komen de klimaatdoelen van 2030, maar belangrijker, klimaatneutraliteit in 2050 onder druk te staan.

Martijn Broekhof van de VNCI: “We zien dat er betere afstemming nodig is tussen vraag en aanbod van elektriciteit, tussen netbeheerders en bedrijfsleven, en dat hier regie vanuit de overheid nodig is. Wind Meets Industry stelt de juiste vragen en roept terecht op tot actie. Voldoende, betaalbare en betrouwbare groene stroom is een cruciaal element van de transitie van de chemische industrie. Vandaar dat de VNCI zich graag bij dit initiatief aansluit.”

Meer informatie vind je op de website