Rijkswaterstaat gaat 120 lozingsvergunningen onderzoeken

Rijkswaterstaat (RWS) gaat de komende jaren 120 lozingsvergunningen onderzoeken. Het gaat om vergunningen die voor veel bedrijven in de chemiesector gelden. Het onderzoek moet duidelijk maken of de vergunningen nog actueel zijn. Daarbij gaat het om zowel vergunningen voor directe lozingen als voor indirecte lozingen. In dat laatste geval stemt RWS af met de omgevingsdiensten.

 

Aan het onderzoek ging een pilotproject vooraf. Daaruit bleek dat driekwart van de beschouwde vergunningen geactualiseerd moet worden, maar ook dat er geen lozingen zijn die een dermate groot milieurisico vormen, dat direct ingrijpen noodzakelijk is.

Voortborduren op pilot

In het pilotproject zijn lozingsvergunningen van in totaal 66 bedrijven al bekeken. Daarbij is beoordeeld of alle bedrijfsinformatie is beschreven en of de vergunningen voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De pilot die eind 2019 werd afgerond verschafte niet alleen inzicht in de actualiteit van de vergunningen. Duidelijk werd ook dat het onderzoeken van deze vergunningen relatief veel tijd kost en dat die tijdsbesteding toeneemt naarmate de lozing complexer wordt.

Versnellingstafel opkomende stoffen

Het periodiek bezien en waar nodig actualiseren van lozingsvergunningen is één van de afspraken die gemaakt zijn aan de Versnellingstafel opkomende stoffen. Het verbeteren van de vergunningverlening is een gezamenlijke ambitie van alle partijen aan de versnellingstafel. Daarvoor is niet alleen nodig dat vergunningen worden bezien. Het is ook nodig dat de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving een kwaliteitsimpuls krijgen in termen van capaciteit en kennis.

Bijeenkomst voor bedrijven

RWS wil dit najaar een startbijeenkomst organiseren voor de 120 bedrijven waarvan de vergunning wordt bezien. Namens de bedrijven worden de Koninklijke VNCI en VEMW, de Vereniging voor Energie, Milieu en Water, betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomst.