14.05.2020

Industrie geeft inzicht in knelpunten infrastructuur uit Klimaatakkoord

Om het centrale doel van het Nederlandse Klimaatakkoord te kunnen realiseren, klimaatneutraal in 2050, is alleen al tot 2030 een investering in de infrastructuur nodig van 40-50 miljard euro. Dit geld is nodig om aan de toenemende vraag naar klimaatneutrale waterstof, elektrificatie en de afvang en opslag en hergebruik van CO2 te kunnen voldoen.

 

De samenwerking tussen de industrie, netwerkbedrijven en overheden is hierin essentieel. Net als de afstemming tussen netwerk capaciteitsplanning en de zes industriële clusters. Met een afsprakenstelsel over onder meer data-uitwisseling en financieringsarrangementen. Dat adviseert de Taskforce Industrie Klimaatakkoord Infrastructuur (TIKI) aan minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

“Wij zijn blij met de aanbevelingen van de Taskforce,” zegt VNCI Hoofd Klimaat Martijn Broekhof. “De chemische industrie heeft alle infrastructuur-modaliteiten hard nodig om de klimaatdoelen te realiseren: waterstof, elektriciteit én CCS. “De uitdaging is groot, de investeringen zijn enorm, en bedrijven zijn afhankelijk van anderen om te zorgen voor tijdige en voldoende infrastructuur. De Taskforce schetst in haar advies zeer helder de uitdagingen die dat met zich meebrengt.”

Taskforce

De Taskforce is in 2019 door minister Wiebes benoemd. Met als opdracht de knelpunten in de infrastructuur in kaart te brengen die voor de industrie belemmerend werken om de doelen uit het Klimaatakkoord te behalen. Ondertussen is de wereld veranderd door de coronacrisis. We hebben te maken met een nieuwe werkelijkheid die de Taskforce niet heeft kunnen betrekken bij haar analyses. Wel biedt dit advies de handvatten om de uitvoering van de adviezen na de crisis te kunnen starten, met investeren in de energie- en industrietransitie.

Advies in vier oplossingsrichtingen

De adviezen van de taskforce zijn samen te vatten in vier oplossingsrichtingen:

  1. Voor de de toenemende vraag naar klimaatneutrale waterstof, elektrificatie en de afvang en opslag en hergebruik van CO2 is ontwikkeling van een integrale energiehoofdinfrastructuur nodig.

  2. Infrastructuur voor carbon capture storage (CCS) en carbon capture usage (CCU). Een snelle realisatie kan door voort te bouwen op de vlagschip-projecten Porthos en Athos, met potentieel voor opschaling.

  3. Onderzoek naar een grensoverschrijdend waterstof /CO2-netwerk. Hierin zit een verdienpotentieel door aansluiting op Duitse en Vlaamse onderdelen van het zogenaamde ARRRA-cluster (Antwerpen-Rotterdam-Rijnmond-Ruhrgebied-Amsterdam).

  4. Randvoorwaarden invullen die het mogelijk maken om het aanwezige CO2-reductiepotentieel te ontsluiten, met prikkels voor zowel netbeheerders als netgebruikers om te komen tot doelmatige investeringen in doeltreffende infrastructuur capaciteit.