09 - 04 - 2020

Aanvullende maatregelen financiering bedrijven

Het kabinet heeft voor bedrijven die met liquiditeitsproblemen te maken krijgen, maatregelen aangekondigd. Het gaat hier om (middel)grote bedrijven of (extern) eigen vermogen gefinancierde bedrijven die niet bij een bank terecht kunnen, waaronder innovatieve bedrijven en start-ups en scale-ups.

 

De meest relevante maatregelen zijn:

  • Een coronamodule in de GO-regeling | Met de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) helpt EZK zowel het mkb als (middel)grote bedrijven door middel van een garantie op bankleningen en bankgaranties. Het garantiebudget van de GO is verhoogd van 400 euro miljoen naar 1,5 miljard euro. Ook is de GO-faciliteit per onderneming verhoogd van 50 miljoen euro naar 150 miljoen euro. Echter, in de huidige extreme omstandigheden is de GO niet toereikend om de kredietverlening van de banken aan (middel) grote bedrijven op gang te houden. Daarom heeft het kabinet besloten tijdelijk een corona-module voor garantie op bankleningen aan de GO-regeling (GO-C) toe te voegen.
  • Fonds voor overbruggingskredieten voor non-bancair gefinancierde bedrijven | Een brede groep bedrijven wordt met eigen vermogen of risicodragend vermogen gefinancierd. Sommige non bancair gefinancierd mkb hebben geen bankrelatie en kunnen momenteel moeilijk bij de bank terecht voor een overbruggingskrediet omdat banken zich nu richten op bestaande klanten. Het kabinet maakt overbruggingskredieten toegankelijk voor deze bedrijven.
  • Kleinere non-bancair gefinancierde bedrijven | Qredits verstrekt kredieten tot 250.000 euro aan kleine bedrijven die niet bij een bank terecht kunnen.
  • Verlaging premie BMKB coronamodule en ophogen garantiebudget | Het kabinet heeft besloten om de premie te verlagen naar 2%, waarbij rekening is gehouden met staatssteunregels en de maximale hoogte van het leenbedrag. Daarnaast wordt op basis van de verwachte benutting van de BMKB het garantiebudget van de BMKB verhoogd van 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro.
  • Opschorten uitfasering Groeifaciliteit (GF) met 1 jaar tot 1 juli 2021 | De geplande uitfasering van de Groeifaciliteit wordt met één jaar opgeschort tot 1 juli 2021. Met de Groeifaciliteit krijgt de financier van een onderneming 50% overheidsgarantie op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen.
  • Uitstel van betaling Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK) | De overheid verstrekt via de VFF en het IK leningen aan innovatieve en startende ondernemers. Getroffen ondernemers kunnen uitstel van aflossing en rentebetaling verkrijgen voor een periode van zes maanden (van 1 april tot 1 oktober 2020). Tevens wordt voor de VFF de rente voor deze periode opgeschort.
  • Openstellen coronamodule BMKB voor niet-bancaire financiers | Non-bancaire financiers kunnen zich accrediteren om hun bestaande (mkb) klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB. Voor de coronamodule is een verkort schriftelijk accreditatie proces ingericht.
  • Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen | Het ministerie van Financiën werkt aan een herverzekering voor het hele jaar 2020. De regeling treedt snel in werking waardoor kredietverzekeraars niet genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten terug te brengen.

Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Corona

Onderdeel van dossier(s):