Integrale visie op fysieke leefomgeving in 2050

NOVI brengt samenhang

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt de langetermijnvisie op de toekomst van Nederland. Tot en met 30 september kunnen op de Ontwerp NOVI zienswijzen worden ingediend. Bedrijven kunnen het toekomstperspectief toetsen aan hun eigen visie. Ook chemiebedrijven kunnen reageren, zelf of via de VNCI.

Tekst: Jos Roosen & Igor Znidarsic

 

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Hierin bundelt de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving. Daarbij hoort ook één Rijksvisie op de leefomgeving. Dat wordt de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

We staan in Nederland voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen, en in Nederland voor grote veranderingen zullen zorgen. Denk aan opgaven op het gebied van klimaatverandering, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren. Met de NOVI geeft het Rijk een integrale langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Het doel is ‘Gezamenlijk komen tot een aanpak die leidt tot een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving’, met de nadruk op ‘gezamenlijk’, want zaken als verstedelijking, klimaatadaptatie, waterveiligheid en verduurzaming kunnen niet los van elkaar worden aangepakt. De NOVI probeert alle onderdelen van de fysieke leefomgeving met elkaar in samenhang te brengen. Ook gemeenten en provincies maken in het kader van deze nieuwe wet een omgevingsvisie. Om de samenleving er zoveel mogelijk bij te betrekken zijn er ook regionale bijeenkomsten.

De nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies moeten goed op elkaar aansluiten. Die uitwerking gebeurt in Omgevingsagenda’s.

 

Vier prioriteiten

De NOVI beschrijft zestien onderwerpen die het Rijk van nationaal belang acht. Voor die onderwerpen bepaalt het Rijk het nationaal beleid. Het waarborgen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat bijvoorbeeld is van nationaal belang, net als het realiseren van een toekomstbestendige circulaire economie of een goede leefomgevingskwaliteit. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die ook om beleid vragen. Dit is samengevat in vier prioriteiten (zie illustratie), zoals ‘een duurzaam economisch groeipotentieel’ of ‘ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie’. Het toekomstig beleid komt tot stand via drie afwegingsprincipes (zie illustratie) en het maatschappelijk debat. Op die wijze komt de NOVI met de ambities voor de vier prioriteiten en geeft per belang aan welke opgave er ligt en welke rol het Rijk voor zich ziet. In een Uitvoeringsagenda komt dan te staan hoe dat via beleid wordt uitgewerkt.

Er lopen al trajecten die passen in de Uitvoeringsagenda. De Koninklijke VNCI is bijvoorbeeld betrokken bij het Programma Nederland Circulair in 2050, de Delta-aanpak Waterkwaliteit of het Topsectoren- en Innovatiebeleid. In die projecten zoekt men vanuit een integrale aanpak en voor de lange termijn naar het toekomstig gewenst beleid en de acties die daarvoor nodig zijn.

 

Bindend

Inmiddels is de Ontwerp NOVI online beschikbaar. Tot en met 30 september kunnen zienswijzen worden ingediend, ook door (chemie)bedrijven. Het is belangrijk dat de (chemische) industrie ervoor zorgt dat haar belangen in de NOVI staan, zoals een goed vestigingsklimaat. Daar horen ook zaken als infrastructuur en voldoende woningen voor werknemers bij.

Volgens de NOVI, die bindend wordt voor het Rijk, beschikken we in 2050 over een uitstekend vestigingsklimaat, een hoge levenskwaliteit en zijn we nauw verbonden met de rest van de wereld. We leven in een gezonde en veilige leefomgeving. De economie is gebaseerd op een sterk verdienpotentieel met een bestendige groei. De doelstelling is om in 2050 100 procent circulair te zijn. Het netwerk van buisleidingen is robuust, betrouwbaar en veilig, omdat dat nodig is voor de transitie. Er komen ook nieuwe duurzame infrastructuren, productielocaties en opslagvoorzieningen. Een extra rol is voorzien voor de vijf (chemische) energie-intensieve clusters die de gebouwde omgeving van energie kunnen voorzien.

Industriële activiteiten zijn niet gemengd met publieksfuncties of woonbebouwing en zijn vooral geconcentreerd langs transportroutes, in havens en industriegebieden.

De visie zet ook in op een klimaatbestendige delta, zodat we beschermd zijn tegen de klimaatverandering, we waterveilig zijn en voldoende zoet water van goede kwaliteit hebben.

 

Reageren

De Ontwerp NOVI en de toelichting en andere stukken zijn te vinden op www.denationaleomgevingsvisie.nl

Mocht u via de VNCI willen reageren, dan ontvangen wij uw opmerkingen graag uiterlijk 24 september via roosen@vnci.nl

Afwegingen met de NOVI.

 

Illustratie: ministerie BZK/in60seconds