Rapport staat van de assets 2018 openbaar

 

Het rapport 'Nulmeting van de staat van de assets binnen de Nederlandse (petro)chemie' is verschenen. Een uitgevoerde studie gericht op de staat van de assets van de Nederlandse (petro)chemische procesindustrie. Dit onderzoek is tot stand gekomen binnen het programma Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030). In dat programma werken overheid, wetenschap en bedrijfsleven samen om de veiligheid van de Nederlandse (petro)chemische industrie te versterken. De ambitie van alle betrokkenen bij DV2030 is om in Nederland een vitale (petro)chemische industrie te hebben zonder noemenswaardige incidenten.

 

In de studie hebben verschillende bedrijven vanuit opslag, chemie en raffinage gegevens aangeleverd over de staat van hun assets. Met die gegevens is in beeld gebracht wat de levensduur en de relatie tot het onderhoud van de assets binnen de Nederlandse (petro)chemie is. Ook de wijze waarop het onderhoud als functie binnen de (petro)chemie wordt georganiseerd komt aan bod.

 

De Koninklijke VNCI is verheugd dat de studie laat zien dat de assets in de Nederlandse (petro)chemie de afgelopen periode zijn verjongd als gevolg van de investeringen die hebben plaatsgevonden. Tegelijkertijd is die uitkomst geen reden tot zelfgenoegzaamheid. De studie biedt ook aanknopingspunten voor verder onderzoek. Zo is de vraag terecht hoe een dergelijk resultaat zich houdt over een langere periode. Het voorstel van de begeleidingsgroep van deze nulmeting is dan ook dat het onderzoek periodiek wordt herhaald.

 

Lees ook: 'Geslaagde verjongingskuur voor assets - Restlevensduur installaties met een kwart toegenomen' (Chemie Magazine, april 2019)

 

Deze studie is tot stand zijn gekomen met de medewerking van verschillende partijen, namelijk de deelnemende bedrijven, de brancheverenigingen VOTOB, VNCI en VNPI, het ministerie van IenW, en het onderzoeksbureau Mainnovation.
 
In geval van vragen kunt u contact opnemen met Peter Bareman, Hoofd Veiligheid, gezondheid & milieu (06-349 248 72).