Verkenning publiek-private samenwerking bij industriƫle incidentbestrijding

 

Onlangs kwamen op instigatie van het Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO (LEC BrandweerBRZO) kopstukken uit de veiligheidsregio’s en de chemieclusters bij elkaar om in een informele sfeer van gedachten te wisselen over industriële veiligheid en de rol die de onderlinge samenwerking daarin kan vervullen. Bereidheid van sleutelfiguren in dit domein is cruciaal, zo luidt een van de conclusies.

 

De aanleiding voor deze zogeheten haardvuursessie, die beoogt om in een kleinschalige, informele en besloten setting vraagstukken te bediscussiëren tussen verschillende belanghebbenden, was de constatering dat er tal van initiatieven lopen op het gebied van publiek-private samenwerking, maar dat ze niet overal soepel verlopen. In deze bijeenkomst zijn de onderlinge contacten tussen het bedrijfsleven en veiligheidsregio’s aangehaald en zijn de ervaringen gedeeld zoals die zijn opgedaan met publiek-private samenwerking (PPS).

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, inspireerde de aanwezigen om serieus werk te maken van veiligheid en samenwerking tussen publieke en private partijen. Omdat een burgemeester staat voor de veiligheid van ‘zijn burgers’, is publiek vertrouwen cruciaal, en is daarmee ook een ‘sterk wapen’ voor de burgemeester. Transparantie en een goed georganiseerde  incidentbestrijding zijn hierbij van essentieel belang.

Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs, ziet veel kansen voor PPS in de Rotterdamse Haven. De aanloop naar zo’n PPS kent per definitie wrijving en obstakels, zoals discussie over verantwoordelijkheden en bevoegdheden, middelen en taken. Desalniettemin is zijn overtuiging dat samenwerking leidt tot betere eindresultaten, die ook nog eens efficiënter zijn.

Tijdens de haardvuursessie werden verbindingen gelegd binnen de chemieclusters en met de gelieerde veiligheidsregio’s. De uitwisseling van ervaringen over het verloop van de opzet van samenwerkingsverbanden en de ervaringen van reeds bestaande PPS-constructies, leverde de conclusie op hoofdlijnen op dat ongeacht in welke fase van ontwikkeling de samenwerking zich bevindt, het gaat om de bereidheid van sleutelfiguren op deze dossiers. ‘Als díe echt willen, is er veel mogelijk.’

De toegevoegde waarde van PPS werd duidelijk onderkend door de aanwezigen. Wel is telkens maatwerk nodig voor de inrichting van een PPS, waarbij diverse variabelen een rol spelen. Dat zijn in ieder geval ook het aantal, de aard en de omvang van de activiteiten met gevaarlijke stoffen. Financiering blijft ook bij maatwerk een heikel punt. Echter, waar een wil is een weg, zo was de unanieme conclusie.

 

Meer informatie is te vinden op www.ifv.nl.

 

Belang publiek-private samenwerking
De VNCI hecht groot belang aan publiek-private samenwerking bij industriële ongevallen, omdat daarmee het maximale rendement wordt gehaald uit de beschikbare hulpverleningsvoorzieningen en de kennis en expertise bij de chemische industrie en de overheid. Dit geldt zowel bij de ongevalsbestrijding on site als daarbuiten, bijvoorbeeld bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij transportongevallen met gevaarlijke stoffen gebeurt dit onder meer middels de landelijke VGS-Alert, waarbij specialisten van de chemische industrie bij ongevallen publieke hulpverleners kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door informatie over de gevaarlijke stoffen te verstrekken, specialisten naar het ongeval te sturen of materieel aan te bieden. De meldkamer is ondergebracht bij VNCI-lid Sitech. Andere voorbeelden zijn de Gezamenlijke Brandweer in de Rotterdamse haven en het havengebied van Moerdijk en de samenwerking tussen de bedrijfsbrandweer van Chemelot en de overheidsbrandweer.