"Veiligheidsprestaties chemiesector zijn positief, veiligheid is echter nooit af"

 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag de vijfde landelijke rapportage ‘Staat van de Veiligheid’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Een van de belangrijkste conclusies is de positieve trend van het naleefgedrag van de ruim 400 BRZO bedrijven in de afgelopen vijf jaar. Dit laat zien dat de BRZO bedrijven hun veiligheidsperformance continue verbeteren.

 

Reactie voorzitter Koninklijke VNCI
Bernard Wientjes voorzitter Koninklijke VNCI: “In de korte tijd dat ik voorzitter ben van de Koninklijke VNCI is het belang dat chemiebedrijven hechten aan veiligheid voor mij nog duidelijker geworden dan het beeld dat ik al had. Gelukkig kan ik uit de Staat van de Veiligheid opmaken dat de positieve trend naar optimale veiligheid ook in 2017 is voortgezet. De chemische industrie blijft zich inzetten voor de voortzetting van deze trend, want onze bedrijven realiseren zich terdege dat veiligheid nooit af is. Als vereniging en bedrijven blijven we hier dan ook met elkaar aan werken.”

 

Lancering veiligheidsinfographic
Om transparant te maken wat de Koninklijke VNCI doet op het gebied van veiligheid lanceert de vereniging een speciale veiligheidsinfographic:

De infographic laat zien hoe er gewerkt en geleerd wordt in de chemische industrie om de processen en het werk nog veiliger te maken. Tevens is dit de plek waar op een overzichtelijke manier terug te vinden is wat er in werking wordt gezet als er onverhoopt toch een incident plaatsvindt.

 

Over de Staat van de Veiligheid en Veiligheid Voorop
De Staat van de Veiligheid geeft een beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de bedrijven waarvoor het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) geldt. Naast de informatie vanuit de overheid, wordt in deze rapportage ook de jaarlijkse voortgang gepresenteerd van het landelijke industrieprogramma Veiligheid Voorop. In dit veiligheidsprogramma werken de BRZO bedrijven in de chemieketen samen om de prestaties en de veiligheidscultuur continue te verbeteren. In 2017 is de aansluitgraad van het aantal BRZO bedrijven gestegen tot 82%.

Ook de resultaten uit de Veiligheid Voorop rapportage bevestigen de positieve trend, zoals onder meer blijkt uit de daling van het aantal spills. Ook het transparant delen en bespreken van (bijna) ongevallen om hiervan te leren, is een belangrijke pijler van de veiligheidscultuur. Een goede veiligheidscultuur draagt positief bij aan het naleefgedrag, de mate van risicobeheersing van een bedrijf en daarmee aan de veiligheidssituatie.