16 - 02 - 2017

Terugblik chemietafel met minister Kamp

De VNCI kijkt met voldoening terug op een Ronde Tafel gesprek met minister Henk Kamp van Economische Zaken die op 13 februari heeft plaatsgehad bij AkzoNobel in Delfzijl.

Het was alweer de vierde jaarlijkse 'chemietafel' op rij sinds de eerste editie in 2013. Die was opgezet om de mogelijkheden te verkennen voor versterking van de concurrentiepositie van de Nederlandse chemische industrie naar aanleiding van het toenemende gebrek aan internationaal gelijkwaardige concurrentieposities in energie en grondstoffen.

Tijdens de chemietafel in Delfzijl is geconstateerd dat de nadelige concurrentiepositie ten aanzien van het Midden-Oosten en de VS nog steeds speelt aangezien het merendeel van de investeringen in nieuwe productiecapaciteit nog altijd in deze streken plaatsheeft. De huidige situatie is minder ongunstig dankzij de economische groei in plaats van de 1% economische krimp bij de start van de Ronde Tafel. Ook zijn de koers van de euro en de olieprijs ondersteunend voor de chemie in Nederland en is er steeds meer erkenning in de samenleving dat de chemische industrie van cruciaal belang is voor de Nederlandse economie.

In het overleg is verder gesproken over ETS, internationaal maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen, de gevolgen van de Brexit en regelgeving in relatie tot een circulaire economie.
Gezien de opgave van de chemie om te vergroenen, verwelkomt de chemie het voornemen van de regering om het klimaatbeleid te sturen op CO2-reductie, in de hoop dat dit wordt doorgevoerd in alle beleidsinstrumenten. In dit verband is gesproken over het belang van investeringen in doorbraaktechnologieen, biomassa voor materialen en infrastructurele voorzieningen voor het realiseren van onder meer elektrificatie van de productie en uitkoppeling van restwarmte. In dat licht is nogmaals de noodzaak onderstreept van samenwerking tussen bedrijven, centrale en decentrale overheden om vernieuwingen te realiseren op basis van een realistische investeringsagenda, ondersteund door een investeringsbank.

De chemie heeft in het overleg gepleit voor een nieuwe focus op innovatie, inclusief een jaarlijkse financiele impuls van circa 1 miljard euro, van research tot en met pilot plants en demonstratiefabrieken. Gepleit is ook voor het overeind houden van het Topsectoren beleid en een extra impuls in de TKI-toeslag voor het MKB.

De minister reageerde positief op de wens vanuit de industrie de Ronde Tafel gesprekken te continueren en gaf aan zijn ambtsopvolger te adviseren hiermee door te gaan. Aan het slot werd expliciet uitgesproken dat de samenwerking met minister Kamp in de afgelopen jaren hogelijk wordt gewaardeerd.


Fotografie: Ronny Benjamins


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Circulaire Economie
Ondernemerschap

Onderdeel van dossier(s):