17 - 11 - 2014

Nieuwe impuls voor concurrentiekracht chemische industrie

De Nederlandse chemische industrie krijgt een nieuwe impuls om de concurrentiekracht verder te versterken. Dit is de belangrijkste uitkomst van overleg dat minister Henk Kamp van Economische Zaken op 17 november heeft gevoerd met vertegenwoordigers van belangrijke chemiebedrijven in Nederland (AkzoNobel, BASF, Corbion, Dow, DSM, ExxonMobil, Latexfalt, Oerlemans BV, SABIC, Shell, Yara en de Topsector Chemie, VNO-NCW, VNCI). Successen van afgelopen jaar omvatten onder andere maatregelen voor level playing field voor energie intensieve industrie, nieuwe innovatierichtingen waarbij op jaarbasis 65 miljoen euro beschikbaar is, een MKB steunpunt (samen met Topsector energie) en sterkere clusters.

Afgesproken is dat de chemische industrie en de overheid gezamenlijk een pakket van maatregelen uitwerken dat de industrie in staat moet stellen om beter het hoofd te bieden aan de ongelijke internationale concurrentiepositie. Die positie staat onder druk doordat chemiebedrijven buiten Europa tot drie keer minder betalen voor energie en grondstoffen.

Het pakket omvat onder meer:

  • Een structurele dialoog met de overheid met minstens een keer per jaar een ronde tafel met de minister van Economische Zaken.
  • Een inventarisatie van concrete business cases door industrie en overheid naar de mogelijkheden om biomassa hoogwaardig in te zetten en de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen.
  • Verdere versterking van de regionale chemieclusters waarin ook de verbinding met andere sectoren wordt gezocht.
  • Blijvende ondersteuning van Economische Zaken om innovatieve investeringen in bedrijven en clusters mogelijk te maken.
  • Uitbreiding van internationale samenwerking en coördinatie van beleid op Europees niveau gericht op de chemische industrie.

Bovendien plegen chemie en overheid een gezamenlijke inspanning om:

  • De regeldruk verder te verminderen.
  • Gerichte publiek private samenwerkingen vorm te geven voor innovatie.
  • Grootschalige demonstratieprojecten op te zetten die de introductie van duurzame materialen en technologieën in chemie en biobased op de markt versnellen.

De chemische industrie is van groot belang voor de economische welvaart, het welzijn en arbeidsplaatsen in Nederland en zij speelt een belangrijke rol bij de oplossing van de grote uitdagingen in deze wereld zoals klimaatverandering, voldoende voedsel en een vergrijzende bevolking.

Meer informatie

Irene van Luijken, manager Communicatie & Public Affairs, tel. 06 34 94 42 29, e-mail vanluijken@vnci.nl