Liveblog coronavirusVNCI deelt via dit liveblog updates over de coronacrisis en de gevolgen voor de chemie. Ook zetten we op deze pagina een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op een rij. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

 

Belangrijke websites

 

18 mei | Handreiking 'Veilig en gezond (door)werken'

De Koninklijke VNCI heeft een handreiking ‘Veilig en gezond (samen)werken’ voor de chemische industrie opgesteld. Deze richtlijnen moeten er voor zorgen dat in de chemische sector veilig kan worden gewerkt tijdens de coronacrisis. Uitgangspunt bij het voorkomen van verdere verspreiding van COVID-19 is dat we 1,5 meter afstand van elkaar houden. De handreiking is beschikbaar voor VNCI-leden.

Lees meer over deze handreiking 

 

18 mei | Start korte fysieke inspecties

Vanwege de uitbraak van het coronavirus werden de reguliere BRZO-inspecties zoveel mogelijk opgeschort en waar mogelijk werd in overleg met de individuele bedrijven 'toezicht op afstand' uitgevoerd. Sinds 18 mei heeft het managementoverleg BRZO+ ingestemd met het gecontroleerd hervatten van fysieke inspecties bij alle BRZO-bedrijven. Afgesproken is dat vanaf maandag 18 mei wordt gestart met korte fysieke inspecties.

Lees Opschalen fysieke inspecties

 

11 mei | Klein Krediet Corona (KKC) garantieregeling

De minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat schrijven dat zij met de Klein Krediet Corona (KKC) de toegang tot liquiditeit voor het kleinere mkb vergemakkelijken. Vooral de ondernemingen met een financieringsbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000 moeten door deze regeling geholpen worden. De ondernemers die gebruik willen maken van de regeling moeten een omzet hebben van meer dan € 50.000, voor de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest en ingeschreven staan in de KvK sinds 1 januari 2019. De KKC is tot stand gekomen in samenwerking met de bancaire sector en bevat een overheidsgarantie van 95% op leningen van financiers aan bedrijven. De financiële instellingen die de lening verstrekken zijn daarbij verantwoordelijk voor de risicobeoordeling. De inschatting van de bewindspersonen is dat met deze faciliteit in totaal € 750 miljoen aan krediet kan worden verstrekt.

De brief kun je hier raadplegen.

 

6 mei | Steun individuele bedrijven

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Kamer geïnformeerd over de uitgangspunten bij het wel of niet verlenen van steun aan individuele bedrijven die van vitaal belang zijn voor Nederland. De uitgangspunten staan omschreven in het  afwegingskader bedrijfsspecifieke steunverlening. Dit afwegingskader is een eerste stap in de aanloop naar eventuele besluitvorming omtrent steunverlening. De brief van de minister en het afwegingskader kan je hier raadplegen.

 

6 mei | Tweede wijziging noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dat er nog een aantal wijzigingen van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) nodig zijn gebleken, welke nu via een regeling zijn uitgevoerd. Zo wordt het mogelijk gemaakt voor concerns met minder dan 20% omzetverlies dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Verder is besloten dat werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer niet langer een Nederlands bankrekeningnummer hoeven aan te leveren. Ten slotte is besloten dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden te accepteren. De brief van de minister, de wijzigingsregeling en een geconsolideerde versie van de regeling kan je hier raadplegen. 

 

30 april | Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling 2020

Het kabinet heeft op 24 april jl. zes nieuwe belastingmaatregelen getroffen om werkgevers meer financiële ruimte te geven. De 6 maatregelen, die verband houden met de voortdurende coronacrisis, gaan zo spoedig mogelijk in. Eén van die maatregelen is het eenmalig verhogen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 fiscaal loon. Zie deze link.

 

25 april | Aanvullende fiscale maatregelen

Staatssecretaris Vijlbrief heeft aanvullende fiscale maatregelen in verband met COVID-19 aangekondigd. De maatregelen zijn er op gericht om ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen waardoor mkb-ondernemers die te maken krijgen met een omzetdaling straks tijdelijk van een lager loon uitgaan. Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019. Ook de werkkostenregeling wordt verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Voor een uitgebreide beschrijving van de maatregelen verwijzen we je naar de brief van de staatssecretaris.

 

25 april | Overbruggingskrediet voor innovatieve mkb’ers

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de € 50.000,- en € 2 miljoen. Meer informatie over criteria en aanvragen is te vinden op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

 

23 april | Veilig en gezond (samen)werken in de chemie tijdens corona

De VNCI heeft een concept handreiking opgesteld voor het toepassen van maatregelen bij bedrijven in verband met het coronavirus. In het document ‘Veilig en gezond (samen)werken – Coronamaatregelen voor de chemische industrie’ worden richtlijnen beschreven die ervoor moeten zorgen dat er veilig kan worden doorgewerkt in de (petro)chemiesector. De onderwerpen preventie, hygiëne/afstand houden en bescherming zijn hierin opgenomen. De leden hebben het concept ontvangen en kunnen hierop tot 30 april nog aanvullingen geven.

Download de concept handreiking (exclusief voor VNCI-leden)

 

23 april | Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet (draaien bijvoorbeeld binnen het concern voldoende omzet of winst), toch de NOW-regeling (tijdelijke loontegemoetkomingsregeling) mogen aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen. Meer informatie over de verruiming kan je nalezen in de brief van de minister.
 

22 april | Roadmap for Recovery

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft zijn ‘Roadmap for Recovery’ gepresenteerd ter voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van donderdag. De financiering is voornamelijk gebaseerd op het MFF en de EIB.


De tekst luidt als volgt: "Het is van vitaal belang de interne markt te herstellen en verder te verdiepen als essentieel onderdeel van onze welvaart en veerkracht. Waarde- en aanbodketens die zijn verstoord, moeten worden hersteld. .. De Green transition en de Digital transformation zullen een centrale en prioritaire rol spelen bij het weer op gang brengen en moderniseren van onze economie".

 

21 april | Verlenging van de Garantie ondernemingsfinanciering (GO) regeling

In een brief aan de Kamer laat staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat weten dat ze de subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties (GO) wil verlengen tot 1 april 2021. Op dit moment staat de vervaldatum op 1 juli 2020. De verlenging houdt verband met de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om ondernemingen te ondersteunen gedurende de coronacrisis.

 

15 april | Kabinet kondigt aanvullende fiscale maatregelen aan

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën kondigt in een Kamerbrief een aantal aanvullende fiscale maatregelen vanwege de coronacrisis aan. De maatregelen zien onder andere toe op de volgende onderwerpen:

 • Btw gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en apparatuur;

 • Grensarbeiders (tijdelijke vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen);

 • Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;

 • Reiskostenvergoeding in de loonheffingen.


Meer informatie over de aanvullende maatregelen lees je hier.

 

15 april | Bereken hoe corona-regelingen jouw onderneming helpen

MKB-Nederland en VNO-NCW corona-instrument voor ondernemers ontwikkeld. De coronacalculator berekent in hoeverre ondernemers in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële positie de komende periode. Met dit instrument krijg je direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.

 

9 april | Stand van zaken noodmaatregelen kabinet

Op 17 maart heeft het kabinet het noodpakket banen en economie aangekondigd. De stand van zaken per 8 april 2020 van de verschillende maatregelen die in het pakket zijn aangekondigd vind je hier

 

9 april | Aanvullende maatregelen financiering bedrijven

In aanvulling op het corona maatregelenpakket voor burgers en bedrijven heeft het kabinet maatregelen voor bedrijven die met liquiditeitsproblemen te kampen hebben beschikbaar gesteld. Het gaat hier om (middel)grote bedrijven of (extern) eigen vermogen gefinancierde bedrijven die niet bij een bank terecht kunnen, waaronder innovatieve bedrijven en startups en scale-ups. Lees het overzicht

 

6 april | Cybercriminelen houden geen 1,5 meter afstand

Het Nationaal Cyber Security Centre (NCSC) heeft een factsheet over veilig thuiswerken opgesteld. In deze factsheet adviseert het NCSC om de kritieke processen van jouw organisatie in kaart te brengen en maatregelen te treffen om beschikbaarheidsrisico's te beheersen. Met het uitgebreide handelingsperspectief achterin deze factsheet kun je de organisatie voorbereiden op dit scenario. Lees meer in het online NCSC dossier 'Veilig thuiswerken’.

 

3 april | Versoepeling belastinguitstel voor ondernemers

Eerder maakte het kabinet bekend dat de bestaande bijzondere uitstelregeling voor ondernemers tijdelijk wordt versoepeld voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Het kabinet versoepelt dit uitstelbeleid voor onder andere de milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater). Het uitstel geldt tot in ieder geval 19 juni.

Douanerechten

Het kabinet maakt het ten aanzien van douanerechten mogelijk dat wanneer bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, hiervoor op verzoek uitstel van betaling wordt verleend. Ook voor andere termijnen rond douaneformaliteiten zijn maatregelen genomen om in overleg met de betreffende bedrijven naar oplossingen te zoeken. Het aanvragen van uitstel kan nu ook via de website van de Belastingdienst.

EB en ODE

Het kabinet stelt de heffing van de Energiebelasting (EB )en Opslag Duurzame Energie (ODE) uit. Dit betekent dat de energieleverancier voor leveringen in de maanden april, mei en juni 2020 geen EB en ODE, noch de btw hierover, in rekening brengt bij haar afnemers. In oktober 2020 worden de EB en ODE, vermeerderd met de btw hierover, via een aanvullende factuur alsnog in rekening gebracht bij haar afnemers.

De brief van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën met daarin de aankondiging van alle extra maatregelen kun je hier nalezen.

 

1 april | Toelichting regelgeving desinfectiemiddelen

Door de Europese Commissie is een guidance opgesteld over regelgeving voor desinfectiemiddelen. Ook heeft de Nederlandse vereniging voor Zeepfabricaten (NVZ) een overzichtelijk stroomdiagram van alle vrijstellingen onder artikel 55 van de Biocidenverordening ontwikkelt.

 

31 maart | MO 325 keuringstermijn tanks

Op 31 maart heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een multilaterale overeenkomst getekend waarmee de periodieke keuringstermijn van tanks voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg wordt geregeld. Daarbij heeft de CTGG (waar de VNCI ook lid van is) de volgende aanvullende afspraken gemaakt: 

Voor tanks (*) waarvan de keuringsdatum na 1 maart is verstreken, geldt dat er een extra visuele controle op gebreken gedaan moet worden bij laden en/of lossen. De uitkomsten van deze controle moeten procedureel vastgelegd worden.

Deze MO 325 geldt niet voor tanks waarvan de keuringsdatum al voor 1 maart verlopen was. In dat geval kan een tank niet geladen worden en moet de vervoerder hierover geïnformeerd worden. Lossing van zo’n tank kan mogelijk plaatsvinden in overleg met ILT en onder aanvullende veiligheidsmaatregelen.

(*) Definitie tank: een reservoir met inbegrip van de bedrijfsuitrusting en de constructieve uitrusting. Het gebruik van deze term zonder nadere aanduiding omvat tankcontainers, transporttanks, reservoirwagens (RID), afneembare tanks en vaste tanks (ADR/ADN), alsmede tanks als elementen van batterijwagen of van MEGC’s.

De geldende MO’s kun je vinden op:

 

31 maart | NOW-regeling

Minister Koolmees (SZW) heeft vandaag in een persconferentie de NOW-regeling aangekondigd. Dit is een tijdelijke loonregel voor personeel dat deel uit maakt van het op 17 maart aangekondigde economisch noodpakket. Het doel van de regeling is het behoud van werkgelegenheid. Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. De regeling geldt ook voor flexwerkers.

Op maandag 6 april opent het UWV het loket. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. De regeling is zodanig ingericht dat veel bedrijven op een snelle manier aanspraak kunnen maken op de regeling. De regeling geldt voor drie maanden, met kans op verlenging.

Meer informatie over de regeling lees je hier.

 

31 maart | Bericht Cefic: oproep voor actie

In de tweede COVID-19-boodschap van Cefic-president Ferrari roept hij Cefic-leden op om ervaringen, behoeften en obstakels te melden bij Cefic en de nationale associaties. Maar ook vraagt hij om oplossingen die kunnen bijdragen aan de aanpak van deze crisis, te melden. Van deze bijdragen levert Cefic wekelijks een overzicht aan bij de Europese Commissie.

Meer informatie vind je op het VNCI-ledennet

 

30 maart | Vrijstelling toegelaten desinfectiemiddelen

Afgelopen vrijdag heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opnieuw een vrijstelling afgegeven voor toegelaten desinfectiemiddelen zonder virusclaim. De vrijstelling betreft middelen voor oppervlaktedesinfectie (PT02) die gebruikt kunnen worden door professionele zorgaanbieders. De eerdere vrijstellingen gelden voor handdesinfectiemiddelen. De vrijstelling geldt voor middelen op basis van alcoholen (minimaal 70%), natriumhypochloriet (minimaal 0,025% actief chloor) of natriumdichloorisocyanuraat (minimaal 1.000 ppm actief chloor in gebruiksconcentratie).

Bron: Platform Biociden

 

30 maart | Mogelijkheden flexibilisering ECHA-termijnen

Als gevolg van de bijzondere omstandigheden kunnen bedrijven mogelijk niet over mensen of financiële middelen beschikken of technische problemen ondervinden bij het halen van de termijnen die zijn vastgelegd in de besluiten van het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA). Het ECHA werkt op dit moment samen met de Europese Commissie aan speciale regelingen om flexibiliteit voor bedrijven mogelijk te maken. Mogelijkheden zijn het verlengen van de betalingstermijn voor vergoedingen en het completeren van onvolledige registraties, uitstel van de deadline voor het voldoen aan verzoeken om informatie over vertrouwelijkheidsclaims en een verlenging voor de termijn waarbinnen commentaar kan worden geleverd op de ontwerpbesluiten van ECHA.

Deze regelingen worden binnenkort gepubliceerd. Meer informatie vind je op de website van ECHA.

 

30 maart | Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)

Het ministerie van VWS heeft een Landelijk Consortium Hulpmiddelen opgericht (LCH). Daarin participeren naast VWS onder andere NFU, NVZ en leveranciers. Het consortium heeft als doel om in het landsbelang verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, in te kopen (zonder winstoogmerk).

Er is een zeer dringende vraag naar materialen zoals mondkapjes, beschermingsbrillen en handschoenen, terwijl er wereldwijd op dit moment een tekort is aan deze medische hulpmiddelen. Alle betrouwbare en substantiële aanbiedingen van medische hulp- en beschermingsmiddelen met de juiste kwaliteit zijn nog altijd zeer welkom op dit moment. We roepen aanbieders, leveranciers en producenten op om dit te melden bij het LCH via middelencorona@nfu.nl.

 

26 maart | Vraag naar desinfectantia

Als gevolg van de recente uitbraak van het coronavirus is er een enorme vraag naar desinfectantia ontstaan. Zowel op nationaal als op Europees vlak zijn verschillende initiatieven ontstaan om aan de vraag te voldoen. Informatie vanuit de overheid wordt gedeeld via biociden.nl/coronavirus en ctgb.nl/onderwerpen/coronavirus---desinfectie. De pagina van het Ctgb bevat ook veelgestelde vragen die regelmatig worden geactualiseerd en aangevuld.

 

25 maart | Vrijstellingen desinfectiemiddelen op basis van de Biocidewetgeving tbv bestrijding  coronacrisis 

Vanwege de uitzonderlijke situatie en het acute tekort aan toegelaten desinfectiemiddelen heeft de minister voor Milieu en Wonen onlangs twee tijdelijke vrijstellingen verleend voor het op de markt aanbieden en gebruiken van middelen die niet in Nederland zijn toegelaten: 

1. Vrijstelling voor middelen die minimaal één van de volgende actieve stoffen bevatten:

 • Alcoholen (minimaal 70%)

 • Waterstofperoxide (minimaal 0,5%) 

 • Natriumhypochloriet (minimaal 0,1%)


2. Vrijstelling voor middelen, gebaseerd op de WHO-formulering (ethanol of isopropanol, glycerol en waterstofperoxide)
 

3. Vrijstelling voor middelen op basis van de formulering zoals geadviseerd door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).
 

Aan productie, op de markt aanbieden en het gebruik zijn voorwaarden verbonden. 

Daarnaast heeft de minister de ILT opgedragen niet te handhaven wanneer een overtreding van artikel 95 van de Europese biocidenverordening wordt geconstateerd, als deze overtreding verband houdt met de levering van vrijgestelde biociden voor noodzakelijke desinfectiemiddelen door bedrijven die niet geregistreerd zijn om te mogen leveren.

 

24 maart | Geldigheidstermijn voor bepaalde certificaten vervoer gevaarlijke stoffen opgerekt

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld via diverse verdragen zoals ADR voor landvervoer, RID voor spoorvervoer en ADN voor binnenwater. Deze verdragen regelen ook de certificering van personen die direct betrokken zijn bij het vervoer, met onder meer een periodieke examinering/certificering. Deze termijnen zijn door de corona crisis in het gedrag gekomen. Voor onder andere dit soort problemen zijn zogenaamde Multilaterale Overeenkomsten (MO) afgesproken tussen de verdragstaten om tijdelijk niet (exact) aan de voorschriften te hoeven te voldoen. De diverse verdragstaten moeten wel individueel akkoord gaan met deze tijdelijke aanpassing van de regelgeving.  Nederland is akkoord met de MO die de tijdelijke oprekking van de termijn voor de persoonscertificering regelt tot eind 2020. Dat is MO 324.

Voor de periodieke keuring van transport tanks is er nog geen uitsluitsel. Nederland heeft nog geen besluit genomen om deze MO 325 te tekenen. VNCI is samen met de CTGG in overleg met het ministerie van I&W om ook daar een oplossing voor te vinden.

Vragen over vervoer van gevaarlijke stoffen in de chemie? Neem contact op met Macco Korteweg Maris, M 06 51 62 99 98 of E kortewegmaris@vnci.nl
 

23 maart | Medische hulpmiddelen en/of grondstoffen keihard nodig

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen hebben met spoed medische hulpmiddelen nodig. Kan jouw bedrijf deze beschikbaar stellen of een rol spelen in de productie van nieuwe materialen, bijvoorbeeld door het aanleveren van grondstoffen? Meld het ons. Wij brengen je in contact met de juiste instanties. Neem contact op  met: VNCI, Roderik Potjer, M 06 34 94 42 29, E potjer@vnci.nl.

Of meld het rechtstreeks via middelencorona@nfu.nl.

Wat is er dringend nodig?

 • Mond/neus maskers: chirurgisch (type IIR), FFP1, FFP2, FFP3 of N95
 • Handschoenen in 4 maten
 • Isolatiejassen (lange mouw)
 • Beschermingsbrillen
 • Desinfectantia (mn. handalcohol) 
 • SARS-CoV2 testkits
 • Corona testkits
 • Beademingsapparatuur

 

23 maart | Extra levering van desinfectiemiddel en handalcohol komt op gang

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen bij de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Diverse chemiebedrijven zetten alles in het werk om een bijdrage te kunnen leveren. Koninklijke DSM produceert speciaal voor dit doel 130.000 liter desinfectiemiddel voor de handen en doneert die aan de overheid. Het bedrijf maakte daarvoor in de afgelopen dagen extra productiecapaciteit vrij in zijn fabriek in Waalwijk. De grondstof hiervoor (isopropylalcohol) wordt geleverd door Shells fabriek in Pernis, die de komende tijd 2,5 miljoen liter produceert. De 260.000 flessen van DSM worden begin volgende week geleverd aan en verspreid via het landelijke team dat de registratie van de behoefte, de inkoop en de (her)verdeling regelt van persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland.

 

23 maart | Vignet voor snelle grensovergang NL en BE

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Je kunt het vignet aanvragen op de website van het Nationaal Crisiscentrum.

Download een vignet

 

22 maart | Situatie grensregio’s

Nederland ziet vooralsnog geen noodzaak om beperkende maatregelen aan de Nederlandse landsgrenzen met Duitsland en België in te stellen. Duitsland heeft op 16 maart restricties ingevoerd voor de grenzen met Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Frankrijk en Luxemburg. Deze restricties gelden op dit moment niet voor de grens met Nederland. Wel raadt de Duitse overheid met ingang van 17 maart alle niet-essentiële reizen af, ook naar Nederland. Omdat een reis ten behoeve van werk wordt gezien als een essentiële reis, is de passage van grensarbeiders en goederen- en dienstenverkeer tot op heden gegarandeerd.

België heeft vandaag alle niet-essentiële reizen van en naar het buitenland, waaronder Nederland, verboden en controleert op de handhaving van dit verbod. Navraag bij de Belgische autoriteiten leert dat in beginsel alleen reizen die voor het werk worden gemaakt als essentieel worden beschouwd. België heeft de passage van al het goederen- en dienstenverkeer gegarandeerd. Nederland en België werken voor grensarbeiders in vitale sectoren en cruciale beroepen op zeer korte termijn een regeling uit om vertragingen bij het passeren van de grens tot het minimum te beperken.

We adviseren chemiebedrijven (en eventuele ketenpartners zoals contractors) een werkgeversklaring op te stellen voor medewerkers met een kritische functie.

Lees ook de brief die minister Knops (BZK) hierover naar de Kamer stuurde.

 

20 maart | Geen vorderingswet mondkapjes

Na de ministeraad van 20 maart gaf minister De Jonge aan dat er toch geen wet komt om mondkapjes in te vorderen. De donderdag teruggetreden minister Bruins zegde dat woensdag na aandringen van GroenLinks-fractieleider Klaver nog toe in de Tweede Kamer. Het kabinet blijft wel deals maken met bedrijven om te zorgen voor nieuwe mondkapjes, zoals het dat de afgelopen tijd ook al deed. Zo’n vorderingswet zal, zo verwacht het kabinet nu, niet snel het gewenste resultaat opleveren.

 

19 maart | Waarom kan niet al het beschermingsmateriaal naar de zorg?

Niet alle beschermingsmiddelen kunnen uit het chemieproces weggehaald worden. De chemie is altijd een vitaal proces in ons land en dus niet alleen nu vanwege het coronavirus. Chemiebedrijven moeten operationeel blijven en dat betekent dat een bepaalde hoeveelheid beschermend materiaal voor de veiligheid van medewerkers beschikbaar moet blijven.

 

19 maart | Wat betekent de motie Klaver?

In het Tweede Kamerdebat van 18 maart werd gepleit voor een vorderingsbesluit waarmee (chemie)bedrijven verplicht beschermende materialen zouden moeten aanleveren. Minister Bruins van Medische Zorg & Sport heeft de Kamer geïnformeerd over de reeds opgezette vrijwillige inzet van de chemische sector.

De motie Klaver verzocht de regering om het verkrijgen van de benodigde beschermings- en testmaterialen en beademingsapparatuur nog meer tot topprioriteit te classificeren. Om dit te bereiken moet er snel actie genomen worden om materiaal uit het buitenland te halen. Daarnaast moet de binnenlandse productie zo snel mogelijk worden opgezet. Een derde maatregel uit zijn motie is dat zelfstandige klinieken en andere sectoren in ons land die niet als vitaal zijn aangemerkt, geschikt en beschikbaar materiaal direct overdragen naar de zorg. De motie is Kamerbreed aangenomen.

 

19 maart | Welke maatregelen worden er in Europees verband voorgesteld om het transport te kunnen blijven faciliteren?

De transportministers van de EU-landen hebben op donderdag 19 maart overleg gehad over hoe het internationale goederenvervoer op gang gehouden kan worden. Namens Nederland pleitte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) voor “onorthodoxe maatregelen”.

Ze pleitte bij haar Europese collega’s voor een goede ondersteuning van de chauffeurs die een cruciale rol spelen bij de levering van noodzakelijke goederen en flexibiliteit bij de toepassing van de regels voor het internationale wegtransport. Vooral het transport van primaire goederen zoals voedsel en medicijnen is essentieel om deze crisis het hoofd te bieden.

Lees meer

 

18 maart | Bericht Cefic: dit zijn de 10 focuspunten waarop we ons richten

 1. We werken samen met de Europese Commissie en de lidstaten om de logistieke situatie in Europa te verbeteren.

 2. We dringen erop aan om te worden geclassificeerd als een strategische sector.

 3. We coördineren aanvragen van tekorten van beschermingsmiddelen samen met Medicines for Europe, Business Europe, Plastics Europe en Edana, Euratex en Federchimica. 

 4. We delen oplossingen en ideeën in het netwerk van nationale verenigingen en vragen de Commissie om deze suggesties over de lidstaten te verspreiden. 

 5. We bespreken samen met de Europese Commissie noodvrijstellingen en creatieve oplossingen. 
   

Het complete bericht en aanvullende informatie vind je op het ledennet.

 

18 maart | Wat betekent steun uit het noodpakket voor banen en de economie?

Op 17 maart heeft het kabinet een noodpakket gepresenteerd waarmee ze het bedrijfsleven met tientallen miljarden gaat ondersteunen vanwege de coronacrisis. De komende drie maanden wordt minstens 10 tot 20 miljard euro beschikbaar gesteld. Als de crisis aanhoudt, worden de steunmaatregelen verlengd. Hier vind je het hele pakket.

De belangrijkste en urgente informatie vind je in dit bericht

 

15 maart | Hoe blijven we zorgen voor bedrijfscontinuïteit?

De (petro)chemische industrie is een belangrijke leverancier van producten die in deze coronacrisis juist nodig zullen zijn. Denk aan desinfectiemiddelen, geneesmiddelen, gassen voor medische toepassingen, brandstoffen en chemicaliën voor (afval en drink-)waterzuivering.

De aanwijzingen vanuit de overheid zijn leidend voor de sector en waar nodig treffen de bedrijven extra/aanvullende maatregelen. Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van medewerkers en omgeving voorop en wordt gekeken hoe de bedrijfscontinuïteit zo goed en veilig mogelijk kan worden voortgezet conform de gestelde eisen.

Om de bedrijfscontinuïteit van vitale processen, zoals (petro)chemische processen, te kunnen blijven garanderen, wordt er goed gekeken naar de inzet- en beschikbaarheid van ‘kritische functies’. Voor medewerkers die in een ‘vitaal’ proces aan het werk blijven, zijn er mogelijkheden voor noodopvang van hun kinderen. Raadpleeg de Q&A van de Rijksoverheid hierover.

Voor iedereen geldt: houd je aan de richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

15 maart | Hoe houden we overzicht in de hoeveelheid informatievoorziening? 

Over het coronavirus wordt veel geschreven en gezegd. Het is belangrijk om de officiële informatiekanalen te blijven volgen. Ook de Koninklijke VNCI volgt de richtlijnen van de overheid.

Wij hebben nauw contact met de crisisorganisatie van de overheid, stemmen af met aanverwante branches (zoals VNPI en VOTOB) en VNO-NCW. Alle VNCI-medewerkers zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar. Voor vragen van onze leden is Peter Bareman (Hoofd Veiligheid, Gezondheid en Milieu) 24/7 bereikbaar. Je kunt Peter bereiken op M 06 34 92 48 72 of via mail.  

Urgente informatie wordt via e-mail naar onze leden gestuurd. Daarnaast houden wij je op de hoogte via onze reguliere communicatiemiddelen (website, nieuwsbrief en social media).

Op de site van de  Rijksoverheid vind je alle informatie over het coronavirus.

 

15 maart | Hoe zit het met verplichtingen en mogelijke economische gevolgen?

Op dit moment wordt er met man en macht gewerkt aan het bedwingen van het coronavirus. De maatregelen die hiervoor genomen zijn, vragen veel van ons allemaal. Dat zal onherroepelijk financiële en economische gevolgen hebben. Op de site van de Rijksoverheid vind je een uitgebreide Q&A voor werkgevers en ondernemers.

 

15 maart | Hoe voorziet de arbeidstijdenwetgeving in bijzondere omstandigheden?

De huidige arbeidstijdenwetgeving voorziet in bijzondere omstandigheden, waardoor het mogelijk is onder bepaalde condities verruimde werktijden toe te passen voor onder andere ploegenroosters. Nadere toelichting is gegeven op de website van Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) over inzet ploegendiensten.

 

15 maart | Hoe zit het met de beschikbaarheid van transportmodaliteiten?

Voor de chemische industrie (en andere sectoren) is de beschikbaarheid van transportmodaliteiten voor aan- en afvoer van grondstoffen en producten van wezenlijk belang. De continuïteit van onder meer goederenvervoer (weg, water, rail) is essentieel. Transport en Logistiek Nederland heeft relevante Q&A’s opgesteld voor goederenvervoerders.