Liveblog coronavirusVNCI deelt via dit liveblog updates over de coronacrisis en de gevolgen voor de chemie. Ook zetten we op deze pagina een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op een rij. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

 

Belangrijke websites

 

26 maart | Vraag naar desinfectantia

Als gevolg van de recente uitbraak van het coronavirus is er een enorme vraag naar desinfectantia ontstaan. Zowel op nationaal als op Europees vlak zijn verschillende initiatieven ontstaan om aan de vraag te voldoen. Informatie vanuit de overheid wordt gedeeld via biociden.nl/coronavirus en ctgb.nl/onderwerpen/coronavirus---desinfectie. De pagina van het Ctgb bevat ook veelgestelde vragen die regelmatig worden geactualiseerd en aangevuld.

 

25 maart | Vrijstellingen desinfectiemiddelen op basis van de Biocidewetgeving tbv bestrijding  coronacrisis 

Vanwege de uitzonderlijke situatie en het acute tekort aan toegelaten desinfectiemiddelen heeft de minister voor Milieu en Wonen onlangs twee tijdelijke vrijstellingen verleend voor het op de markt aanbieden en gebruiken van middelen die niet in Nederland zijn toegelaten: 

1. Vrijstelling voor middelen die minimaal één van de volgende actieve stoffen bevatten:

 • Alcoholen (minimaal 70%)

 • Waterstofperoxide (minimaal 0,5%) 

 • Natriumhypochloriet (minimaal 0,1%)


2. Vrijstelling voor middelen, gebaseerd op de WHO-formulering (ethanol of isopropanol, glycerol en waterstofperoxide)
 

3. Vrijstelling voor middelen op basis van de formulering zoals geadviseerd door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).
 

Aan productie, op de markt aanbieden en het gebruik zijn voorwaarden verbonden. 

Daarnaast heeft de minister de ILT opgedragen niet te handhaven wanneer een overtreding van artikel 95 van de Europese biocidenverordening wordt geconstateerd, als deze overtreding verband houdt met de levering van vrijgestelde biociden voor noodzakelijke desinfectiemiddelen door bedrijven die niet geregistreerd zijn om te mogen leveren.

 

24 maart | Geldigheidstermijn voor bepaalde certificaten vervoer gevaarlijke stoffen opgerekt

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld via diverse verdragen zoals ADR voor landvervoer, RID voor spoorvervoer en ADN voor binnenwater. Deze verdragen regelen ook de certificering van personen die direct betrokken zijn bij het vervoer, met onder meer een periodieke examinering/certificering. Deze termijnen zijn door de corona crisis in het gedrag gekomen. Voor onder andere dit soort problemen zijn zogenaamde Multilaterale Overeenkomsten (MO) afgesproken tussen de verdragstaten om tijdelijk niet (exact) aan de voorschriften te hoeven te voldoen. De diverse verdragstaten moeten wel individueel akkoord gaan met deze tijdelijke aanpassing van de regelgeving.  Nederland is akkoord met de MO die de tijdelijke oprekking van de termijn voor de persoonscertificering regelt tot eind 2020. Dat is MO 324.

Voor de periodieke keuring van transport tanks is er nog geen uitsluitsel. Nederland heeft nog geen besluit genomen om deze MO 325 te tekenen. VNCI is samen met de CTGG in overleg met het ministerie van I&W om ook daar een oplossing voor te vinden.

Vragen over vervoer van gevaarlijke stoffen in de chemie? Neem contact op met Macco Korteweg Maris, M 06 51 62 99 98 of E kortewegmaris@vnci.nl
 

23 maart | Medische hulpmiddelen en/of grondstoffen keihard nodig

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen hebben met spoed medische hulpmiddelen nodig. Kan jouw bedrijf deze beschikbaar stellen of een rol spelen in de productie van nieuwe materialen, bijvoorbeeld door het aanleveren van grondstoffen? Meld het ons. Wij brengen je in contact met de juiste instanties. Neem contact op  met: VNCI, Roderik Potjer, M 06 34 94 42 29, E potjer@vnci.nl.

Of meld het rechtstreeks via middelencorona@nfu.nl.

Wat is er dringend nodig?

 • Mond/neus maskers: chirurgisch (type IIR), FFP1, FFP2, FFP3 of N95
 • Handschoenen in 4 maten
 • Isolatiejassen (lange mouw)
 • Beschermingsbrillen
 • Desinfectantia (mn. handalcohol) 
 • SARS-CoV2 testkits
 • Corona testkits
 • Beademingsapparatuur

 

23 maart | Extra levering van desinfectiemiddel en handalcohol komt op gang

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen bij de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Diverse chemiebedrijven zetten alles in het werk om een bijdrage te kunnen leveren. Koninklijke DSM produceert speciaal voor dit doel 130.000 liter desinfectiemiddel voor de handen en doneert die aan de overheid. Het bedrijf maakte daarvoor in de afgelopen dagen extra productiecapaciteit vrij in zijn fabriek in Waalwijk. De grondstof hiervoor (isopropylalcohol) wordt geleverd door Shells fabriek in Pernis, die de komende tijd 2,5 miljoen liter produceert. De 260.000 flessen van DSM worden begin volgende week geleverd aan en verspreid via het landelijke team dat de registratie van de behoefte, de inkoop en de (her)verdeling regelt van persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland.

 

23 maart | Vignet voor snelle grensovergang NL en BE

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Je kunt het vignet aanvragen op de website van het Nationaal Crisiscentrum.

Download een vignet

 

22 maart | Situatie grensregio’s

Nederland ziet vooralsnog geen noodzaak om beperkende maatregelen aan de Nederlandse landsgrenzen met Duitsland en België in te stellen. Duitsland heeft op 16 maart restricties ingevoerd voor de grenzen met Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Frankrijk en Luxemburg. Deze restricties gelden op dit moment niet voor de grens met Nederland. Wel raadt de Duitse overheid met ingang van 17 maart alle niet-essentiële reizen af, ook naar Nederland. Omdat een reis ten behoeve van werk wordt gezien als een essentiële reis, is de passage van grensarbeiders en goederen- en dienstenverkeer tot op heden gegarandeerd.

België heeft vandaag alle niet-essentiële reizen van en naar het buitenland, waaronder Nederland, verboden en controleert op de handhaving van dit verbod. Navraag bij de Belgische autoriteiten leert dat in beginsel alleen reizen die voor het werk worden gemaakt als essentieel worden beschouwd. België heeft de passage van al het goederen- en dienstenverkeer gegarandeerd. Nederland en België werken voor grensarbeiders in vitale sectoren en cruciale beroepen op zeer korte termijn een regeling uit om vertragingen bij het passeren van de grens tot het minimum te beperken.

We adviseren chemiebedrijven (en eventuele ketenpartners zoals contractors) een werkgeversklaring op te stellen voor medewerkers met een kritische functie.

Lees ook de brief die minister Knops (BZK) hierover naar de Kamer stuurde.

 

20 maart | Geen vorderingswet mondkapjes

Na de ministeraad van 20 maart gaf minister De Jonge aan dat er toch geen wet komt om mondkapjes in te vorderen. De donderdag teruggetreden minister Bruins zegde dat woensdag na aandringen van GroenLinks-fractieleider Klaver nog toe in de Tweede Kamer. Het kabinet blijft wel deals maken met bedrijven om te zorgen voor nieuwe mondkapjes, zoals het dat de afgelopen tijd ook al deed. Zo’n vorderingswet zal, zo verwacht het kabinet nu, niet snel het gewenste resultaat opleveren.

 

19 maart | Waarom kan niet al het beschermingsmateriaal naar de zorg?

Niet alle beschermingsmiddelen kunnen uit het chemieproces weggehaald worden. De chemie is altijd een vitaal proces in ons land en dus niet alleen nu vanwege het coronavirus. Chemiebedrijven moeten operationeel blijven en dat betekent dat een bepaalde hoeveelheid beschermend materiaal voor de veiligheid van medewerkers beschikbaar moet blijven.

 

19 maart | Wat betekent de motie Klaver?

In het Tweede Kamerdebat van 18 maart werd gepleit voor een vorderingsbesluit waarmee (chemie)bedrijven verplicht beschermende materialen zouden moeten aanleveren. Minister Bruins van Medische Zorg & Sport heeft de Kamer geïnformeerd over de reeds opgezette vrijwillige inzet van de chemische sector.

De motie Klaver verzocht de regering om het verkrijgen van de benodigde beschermings- en testmaterialen en beademingsapparatuur nog meer tot topprioriteit te classificeren. Om dit te bereiken moet er snel actie genomen worden om materiaal uit het buitenland te halen. Daarnaast moet de binnenlandse productie zo snel mogelijk worden opgezet. Een derde maatregel uit zijn motie is dat zelfstandige klinieken en andere sectoren in ons land die niet als vitaal zijn aangemerkt, geschikt en beschikbaar materiaal direct overdragen naar de zorg. De motie is Kamerbreed aangenomen.

 

19 maart | Welke maatregelen worden er in Europees verband voorgesteld om het transport te kunnen blijven faciliteren?

De transportministers van de EU-landen hebben op donderdag 19 maart overleg gehad over hoe het internationale goederenvervoer op gang gehouden kan worden. Namens Nederland pleitte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) voor “onorthodoxe maatregelen”.

Ze pleitte bij haar Europese collega’s voor een goede ondersteuning van de chauffeurs die een cruciale rol spelen bij de levering van noodzakelijke goederen en flexibiliteit bij de toepassing van de regels voor het internationale wegtransport. Vooral het transport van primaire goederen zoals voedsel en medicijnen is essentieel om deze crisis het hoofd te bieden.

Lees meer

 

18 maart | Bericht Cefic: dit zijn de 10 focuspunten waarop we ons richten

 1. We werken samen met de Europese Commissie en de lidstaten om de logistieke situatie in Europa te verbeteren.

 2. We dringen erop aan om te worden geclassificeerd als een strategische sector.

 3. We coördineren aanvragen van tekorten van beschermingsmiddelen samen met Medicines for Europe, Business Europe, Plastics Europe en Edana, Euratex en Federchimica. 

 4. We delen oplossingen en ideeën in het netwerk van nationale verenigingen en vragen de Commissie om deze suggesties over de lidstaten te verspreiden. 

 5. We bespreken samen met de Europese Commissie noodvrijstellingen en creatieve oplossingen. 
   

Het complete bericht en aanvullende informatie vind je op het ledennet.

 

18 maart | Wat betekent steun uit het noodpakket voor banen en de economie?

Op 17 maart heeft het kabinet een noodpakket gepresenteerd waarmee ze het bedrijfsleven met tientallen miljarden gaat ondersteunen vanwege de coronacrisis. De komende drie maanden wordt minstens 10 tot 20 miljard euro beschikbaar gesteld. Als de crisis aanhoudt, worden de steunmaatregelen verlengd. Hier vind je het hele pakket.

De belangrijkste en urgente informatie vind je in dit bericht

 

15 maart | Hoe blijven we zorgen voor bedrijfscontinuïteit?

De (petro)chemische industrie is een belangrijke leverancier van producten die in deze coronacrisis juist nodig zullen zijn. Denk aan desinfectiemiddelen, geneesmiddelen, gassen voor medische toepassingen, brandstoffen en chemicaliën voor (afval en drink-)waterzuivering.

De aanwijzingen vanuit de overheid zijn leidend voor de sector en waar nodig treffen de bedrijven extra/aanvullende maatregelen. Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van medewerkers en omgeving voorop en wordt gekeken hoe de bedrijfscontinuïteit zo goed en veilig mogelijk kan worden voortgezet conform de gestelde eisen.

Om de bedrijfscontinuïteit van vitale processen, zoals (petro)chemische processen, te kunnen blijven garanderen, wordt er goed gekeken naar de inzet- en beschikbaarheid van ‘kritische functies’. Voor medewerkers die in een ‘vitaal’ proces aan het werk blijven, zijn er mogelijkheden voor noodopvang van hun kinderen. Raadpleeg de Q&A van de Rijksoverheid hierover.

Voor iedereen geldt: houd je aan de richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

15 maart | Hoe houden we overzicht in de hoeveelheid informatievoorziening? 

Over het coronavirus wordt veel geschreven en gezegd. Het is belangrijk om de officiële informatiekanalen te blijven volgen. Ook de Koninklijke VNCI volgt de richtlijnen van de overheid.

Wij hebben nauw contact met de crisisorganisatie van de overheid, stemmen af met aanverwante branches (zoals VNPI en VOTOB) en VNO-NCW. Alle VNCI-medewerkers zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar. Voor vragen van onze leden is Peter Bareman (Hoofd Veiligheid, Gezondheid en Milieu) 24/7 bereikbaar. Je kunt Peter bereiken op M 06 34 92 48 72 of via mail.  

Urgente informatie wordt via e-mail naar onze leden gestuurd. Daarnaast houden wij je op de hoogte via onze reguliere communicatiemiddelen (website, nieuwsbrief en social media).

Op de site van de  Rijksoverheid vind je alle informatie over het coronavirus.

 

15 maart | Hoe zit het met verplichtingen en mogelijke economische gevolgen?

Op dit moment wordt er met man en macht gewerkt aan het bedwingen van het coronavirus. De maatregelen die hiervoor genomen zijn, vragen veel van ons allemaal. Dat zal onherroepelijk financiële en economische gevolgen hebben. Op de site van de Rijksoverheid vind je een uitgebreide Q&A voor werkgevers en ondernemers.

 

15 maart | Hoe voorziet de arbeidstijdenwetgeving in bijzondere omstandigheden?

De huidige arbeidstijdenwetgeving voorziet in bijzondere omstandigheden, waardoor het mogelijk is onder bepaalde condities verruimde werktijden toe te passen voor onder andere ploegenroosters. Nadere toelichting is gegeven op de website van Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) over inzet ploegendiensten.

 

15 maart | Hoe zit het met de beschikbaarheid van transportmodaliteiten?

Voor de chemische industrie (en andere sectoren) is de beschikbaarheid van transportmodaliteiten voor aan- en afvoer van grondstoffen en producten van wezenlijk belang. De continuïteit van onder meer goederenvervoer (weg, water, rail) is essentieel. Transport en Logistiek Nederland heeft relevante Q&A’s opgesteld voor goederenvervoerders.