Duurzame logistiek

Duurzame logistiek in de chemische industrie omvat opslag, laden, lossen en transport van gevaarlijke stoffen.

Wet- en regelgeving

Veel chemiebedrijven bevinden zich op een van de chemieclusters die Nederland rijk is en leveren zoveel mogelijk producten direct aan elkaar, waardoor minder transport nodig is. Daarbuiten wordt een aantal gevaarlijke stoffen voornamelijk via pijpleidingen vervoerd (circa zestig proccent). Van het overige transport vindt circa 75 procent via binnenvaart, twintig procent over de weg en vijf procent per spoor plaats. Voor het vervoer over zee, weg, spoor, binnenvaart en lucht geldt gedetailleerde internationale regelgeving die de veiligheid van het logistieke proces van gevaarlijke stoffen moet borgen.

Daarnaast heeft Nederland regels om vervoer van gevaarlijke stoffen te kanaliseren via een aangewezen net van routes voor weg, water en spoor, het zogeheten Basisnet. Doel ervan is een duurzaam evenwicht te creëren tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, de veiligheid en de ruimtelijke ordening rondom de diverse infrastructuren, zoals binnenwateren, rijkswegen en spoorlijnen. De gemeenten houden hier rekening mee bij bouwplannen voor bijvoorbeeld woningen, zodat de risico's voor omwonenden beperkt blijven.

Na het lossen van de vloeibare lading gaan binnenvaartschepen over tot ontgassen. Daarbij worden achtergebleven restanten van milieugevaarlijke (vluchtige) organische dampen uitgestoten. Zolang het niet plaatsvindt in dichtbevolkte gebieden, in sluizen en bij bruggen is dat momenteel nog toegestaan. Het meeste vervoer van deze ladingen gaat via de Rijn. De Rijnoever-staten (Duitsland, België, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland) hebben over de milieutechnische aspecten van dit vervoer in 1996 afspraken gemaakt in het CDNI-verdrag. Onlangs is afgesproken om met het ontgassen helemaal te stoppen. Dit wordt ook opgenomen in het CDNI-verdrag.

Modal shift

Spoorvervoer is één van de vier modaliteiten, naast buisleiding, binnenwater en weg), waar de chemische industrie intensief gebruik van maakt. Omdat de volumes bij spoorvervoer over het algemeen twee keer zo hoog zijn als bij wegvervoer, is spoorvervoer een belangrijke oplossing voor het verminderen van wegvervoer. Verschuiving van wegvervoer naar spoorvervoer (een zogeheten modal shift) verkleint het risico op incidenten door minder handelingen gedurende het laden/lossen van de tanks/containers, verhoogt de duurzaamheid door minder CO2-uitstoot (ten opzichte van wegvervoer) en vermindert de filedruk op de weg.

Modal shift van weg- en spoorvervoer naar binnenvaart is ook een mogelijkheid. Een binnenvaartschip kan doorgaans hoge volumes vervoeren. Een probleem is wel dat lang niet alle (chemie)bedrijven aan een binnenvaartroute liggen. In die gevallen is voor het begin- of eindtraject opnieuw wegvervoer nodig en zal er een extra handeling moet plaatsvinden, wat  weer extra risico veroorzaakt. Ook het probleem van lage waterstanden in de Rijn en andere vaarwegen kan continuïteitsproblemen veroorzaken.  

Kenbare gebreken

De VNCI heeft in 2016 in samenwerking met goederenvervoerder DB Cargo de tweede versie van de uitgave Vervoer gevaarlijke stoffen kenbare gebreken ketelwagens gepubliceerd in het Nederlands. Hierin worden de vele technische details en voorschriften voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor op een toegankelijke manier toegelicht. Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar.

Sinds 2018 is de uitgave ook in het Engels beschikbaar: Identification of defects in Rail Tank Cars. Inmiddels heeft ook Federchimica, de Italiaanse zusterorganisatie van de VNCI, een Italiaanse versie gepubliceerd, en wil Duitsland een Duitse versie opstellen.       

De beide publicaties zijn te downloaden via bovenstaande links of bekijk deze via onderstaande viewer.