Europese regelgeving

REACH

REACH is de Europese verordening voor chemische stoffen. Het staat voor Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Concreet gaat het om de registratie, evaluatie, autorisatie en de beperkingen van chemische stoffen. Het doel is om mens en milieu te beschermen tegen de risico's van de vervaardiging en het gebruik van chemische stoffen.

Fabrikanten en importeurs van stoffen dienen de risico’s van het gebruik en de omstandigheden waaronder de stoffen veilig kunnen worden gemaakt te kennen en in kaart te brengen. Zij zijn verplicht deze gegevens te registreren bij het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) in Helsinki. ECHA evalueert de gegevens en stelt, indien nodig, risicobeperkende maatregelen voor.

Het Veiligheidsinformatieblad (VIB) geeft de gebruiker informatie over de risico's en het veilig gebruik van chemische stoffen en mengsels. De fabrikant of importeur van een chemische stof is verantwoordelijk voor het opstellen van een VIB.

CLP

CLP (Classification, Labelling en Packaging) is een Europese verordening die de regels voor indeling en etikettering afstemt op het wereldwijde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen GHS (Globally Harmonised System) van de Verenigde Naties. De CLP-regelgeving zorgt ervoor dat werknemers en consumenten in de EU duidelijk en op een uniforme wijze worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen.

Global Product Strategy (GPS)

Om prestaties ten aanzien van Product Stewardship te bevorderen, heeft ICCA in 2006 de Global Product Strategy (GPS) gelanceerd. Samen met de Responsible Care Global Charter vormt GPS de bijdrage van de chemiesector aan de Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM).

Mondiale afspraken (SAICM)

De rol en belangen van de chemische industrie in Azië, Afrika en Zuid Amerika worden steeds groter. Ondernemingen uit die regio's investeren ook in Nederland. Intensievere internationale handel maakt een stevig verankerd en helder internationaal beleid noodzakelijk. Het Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) is een stelsel van internationale afspraken voor het verantwoord omgaan met chemische producten, bedoeld om de schadelijke effecten voor mens en milieu van het vervaardigen en het gebruik van chemische producten te minimaliseren.

GERELATEERD NIEUWS
Geen gegevens gevonden
AGENDA
Geen gegevens gevonden