Stimuleringsmaatregelen en subsidies

De chemische industrie staat voor een grote opgave om processen en materialen te blijven innoveren en verduurzamen. Dit is inzichtelijk gemaakt via de routekaart ‘Chemistry for Climate’ van de VNCI. De overheid ondersteunt met verschillende regelingen de industrie hierbij. Zo zijn er regelingen voor fundamenteel onderzoek, onderzoek en ontwikkeling, demonstratie en opschaling en marktintroductie. Hieronder is een aantal regelingen uitgelicht die relevant zijn voor de chemische industrie.

Een aantal regelingen lichten we hier toe.

 1. NWO | Als brede, nationale onderzoeksorganisatie met een actieve bijdrage aan verschillende onderdelen van het nationale wetenschaps- en innovatiebeleid vervult NWO verschillende rollen: financieren, programmeren, samenbrengen, ondersteunen en beïnvloeden. Lees meer over NWO
   
 2. Subsidie Circulaire ketenprojecten | Deze subsidie richt zich op mkb-bedrijven die in een keten samenwerken om producten, processen, diensten of businessmodellen op een circulaire manier te ontwerpen, te produceren of te organiseren. Deze subsidieronde gaat open op 1 april om 09.00 uur. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 september 2021 12.00 uur. Het subsidieplafond is voor 2021 vastgesteld op € 4.500.000,-. Dit beschikbare bedrag wordt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen verdeeld. Als op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één aanvraag is ontvangen, wordt voor de behandelvolgorde geloot tussen alle volledige aanvragen die op die dag zijn ontvangen. Meer informatie over deze subsidie
   
 3. KIEM GoChem | Deze regeling is bedoeld voor de financiering van praktijkgerichte projecten waarin minimaal 1 mkb-onderneming samenwerkt met een kennisinstelling aan innovaties voor duurzame chemie en een schone industrie. Meer informatie vind je op de website van de RVO.
   
 4. Horizon 2020 | H2020 is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7) en is het grootste Europese instrument voor het stimuleren van innovatie door onderzoek, demonstratie en marktintroductie. Werk je samen met buitenlandse partners aan projecten die visionair zijn, of aan radicaal nieuwe technologieën? Kijk of je in aanmerking komt voor financiering vanuit Future and Emerging Technologies (FET). Lees verder
  Werk je samen met buitenlandse partijen aan een innovatief product, proces of dienst, maar heb je versnelling nodig? Check of je in aanmerking komt voor FTI-subsidie. 
   
 5. EU ETS Innovation Fund | Bedrijven en consortia die bezig zijn of gaan met innovatieve koolstofarme technologieën kunnen financiering aanvragen via het Innovation Fund. Het Innovation Fund is een financieringsprogramma van de Europese Commissie en loopt naar verwachting van 2020 tot en met 2030. Meer over deze financiering
   
 6. IPCEI | Wil je als onderneming investeren in de opwek, het gebruik, opslag en/of transport van klimaatneutrale waterstof? Of in projecten rondom de maakindustrie van elektrolysers? En ben je geïnteresseerd in Europese samenwerking? Registreer dan nu je belangstelling voor IPCEI Waterstof (Important Project of Common European Interest Waterstof).
   
 7. DEI + | Subsidie voor ondernemers/eindgebruikers die investeren in een innovatie om grootschalig opgewekte elektriciteit uit zon- en/of windenergie ruimtelijk goed in te passen. Alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie. Meer over de regeling
   
 8. HER+ | Ben je bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-reductie in 2030? Mogelijk kun je gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+), de opvolger van de Hernieuwbare Energiesubsidie. Lees meer
   
 9. VEKI | De VEKI-regeling draagt bij aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Doel is de industrie sneller te laten investeren in CO2-besparende systemen, apparaten, technieken of de toepassing ervan. Lees meer
   
 10. EIA MIA/Vamil | Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor zo’n 300 innovatieve duurzame technieken kun je fiscale financiële steun krijgen. Deze technieken zijn verzameld op de Milieulijst; een lijst die jaarlijks wordt herzien en waarvoor je voorstellen kan aandragen. De chemische sector wordt nadrukkelijk uitgenodigd met nieuwe voorstellen te komen. Lees meer over deze regelingen.
   
 11. WBSO | Fiscale innovatieregeling voor bedrijven (inclusief starters en zelfstandigen) die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor Research & Development (R&D) willen verlagen. Meer over de WBSO
   
 12. Topsector Energiestudies Industrie | Wil je als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-emissies kan gaan reduceren in 2030? Dan kun je gebruikmaken van de regeling Topsector Energiestudies Industrie. Lees verder
   
 13. SDE +(+) | Ga je hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-) profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Lees meer over deze regeling
   
 14. MOOI | Ben je een bedrijf of kennisinstelling en wil je samen investeren in meerjarig missiegedreven onderzoek en (door)ontwikkeling van circulaire en/of netto klimaatneutrale producten, grondstoffen en processen? Dan kom je in aanmerking voor subsidie binnen het thema Industrie in de MOOI-regeling. MOOI ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen en richt zich op projecten voor 'Wind op zee', 'Hernieuwbare energie op land', 'Gebouwde omgeving' en de 'Industrie'. Lees verder
   
 15. Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) | Wil jij als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt je daarbij. Met deze subsidie kun je een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft inzicht in het verder verduurzamen van jouw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. Op de RVO-website vind je meer informatie


Platform verduurzaming industrie
Het platform Verduurzaming Industrie ondersteunt bedrijven die willen verduurzamen op technisch, economisch en juridisch gebied. Voor specifieke vragen staat een expertteam paraat dat jouw vraag persoonlijk behandelt.

Ondersteuning RVO in de regio
Weten welke regionale initiatieven er zijn en/of worden ontwikkeld voor een CO2-neutrale industrie in jouw regio? Zoek je samenwerking, inspiratie of wil je weten welke regelingen en subsidies voor jou interessant zijn? Neem dan contact op met de verantwoordelijke clustervertegenwoordiger vanuit RVO. 


Raadpleeg voor een volledig overzicht van stimuleringsmaatregelen en subsidies voor de sector chemie en kunststoffen de website van de RVO.