Klimaatroutekaart 2050

De Nederlandse chemische industrie kan en wil met de overheid daadkrachtig bijdragen aan de transitie naar een duurzame CO2-arme samenleving, noodzakelijk voor een schone en welvarende toekomst van ons land. Tot 2030 wil de chemische industrie tot 40% broeikasgasreductie realiseren, gerekend vanaf 2005. De Routekaart 2030 laat zes concrete oplossingsrichtingen zien die samen goed zijn voor de beoogde reductie.

Belangrijke randvoorwaarden voor het realiseren van deze ambitie betreffen onder meer de mogelijkheid tot het doen van nieuwe investeringen door economische groei, een gunstig investeringsklimaat en een gelijk speelveld (Nederland binnen Europa en Europa binnen de wereld). Maar ook het stimuleren van innovatie, het terugbrengen van de kosten van technologische opties en politieke randvoorwaarden voor bijvoorbeeld CCS (CO2-afvang en -opslag) zijn belangrijke voorwaarden om de ambitie voor deze reductie te laten slagen.

Routekaart 2050

Tijdens de Parijse klimaattop is afgesproken om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden, waarbij het streven 1,5 graden is. De VNCI vertaalt dit naar het verminderen van uitstoot van broeikasgassen van de chemische industrie met 80-95 procent in 2050 ten opzichte van 1990. Hoe, dat laat de Routekaart Chemie 2050 zien.

VNCI presenteert, in samenwerking met adviesbureaus Ecofys en Berenschot, het rapport Routekaart 2050 ‘Chemistry for Climate’ - acting on the need for speed.

Download het rapport Routekaart 2050: Chemistry for Climate

CO2-emissiehandel (ETS)

Als één van de maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen is het emissiehandelssysteem (ETS: Emission Trading System) in het leven geroepen. Dit systeem is bedoeld om bedrijven te stimuleren minder CO2 uit te stoten bij zowel energieopwekking als bij de productie. In 2020 moet het ETS hebben geleid tot een CO2-reductie van 21% in vergelijking met 2005. De VNCI is voorstander van de reductie van CO2, maar wil voorkomen dat het systeem ten koste gaat van een gelijk speelveld binnen Europa en voor Europa ten opzichte van de rest van de wereld.

Energy Efficiency Directive (EED)

Een van de Europese streefdoelen is het realiseren van 20% energiebesparing op energieverbruik. De richtlijn energie-efficiëntie (Energy Efficiency Directive/EED) is hiervoor in het leven geroepen. De richtlijn schrijft maatregelen voor om het energiegebruik van overheid, burgers en bedrijven terug te dringen. De maatregelen hebben onder andere betrekking op WKK (warmtekrachtkoppeling), energie-audits, energiediensten, renovatie van gebouwen en voorbeeldfunctie van gebouwen van overheidsinstanties, overheidsinkopen, kwalificatie, accreditatie en certificering, financiering, tarieven en voorwaarden voor het transport van energie en het meten en factureren van energie.