Energie

De chemische industrie neemt jaarlijks een derde van het Nederlandse industriële energiegebruik voor haar rekening: 40 procent daarvan is nodig als energiebron en 60 procent als grondstof. Het is dus noodzakelijk dat de bedrijfstak kan beschikken over concurrerend geprijsde energie en grondstoffen en kan rekenen op een grote betrouwbaarheid van levering.

Energieconvenanten MJA3 en MEE

Een permanente productiegroei van de chemische industrie heeft de afgelopen twintig jaar niet geleid tot toename van de CO2-uitstoot. De bedrijfstak verbeterde in die periode namelijk op spectaculaire wijze haar energie-efficiëntie. Dat en gebeurt mede in het kader van de meerjarenafspraken energie-efficiëntie met de overheid.

Best practices

De VNCI heeft voor een aantal basis processen en utiliteiten zogenaamde ‘best practices’ beschreven. Deze geven bedrijven concrete handvaten voor hoe te handelen bij het efficiënter bedrijven van of vervangen van bestaande apparatuur:

  1. Best Practice Variable Speed Pump Systems
  2. Best Practice Compressed air
  3. Best Practice High Efficiency Motors
  4. Best Practicee on Insulation of Process Installations
  5. Best Practice Pump Control

Naast deze beschrijvingen, die met hulp van AkzoNobel zijn samengesteld, zijn er nog meer ‘best practices’ te vinden op het gezamenlijke SPiCE3 platform zoals die ook in andere lidstaten ontwikkeld zijn.

Warmtekrachtkoppeling

WKK (warmtekrachtkoppeling) is het gecombineerd opwekken van warmte en elektriciteit. Daarbij kan ook de warmte nuttig worden gebruikt. Dat is goed voor het milieu omdat daarmee onder andere minder CO2wordt uitgestoten. De VNCI is een voorstander van installaties voor warmtekrachtkoppeling (WKK) vanwege de hoge efficiency van de opgewekte warmte en elektriciteit en de daaraan gekoppelde reductie van CO2-uitstoot.

SER Energieakkoord (2013) voor duurzame groei

De VNCI heeft als onderhandelaar deelgenomen aan het tot stand brengen van het SER Energieakkoord voor duurzame groei, dat eind 2013 werd afgesloten. Voor de uitvoering van het Energieakkoord en het terugdringen van de CO2-uitstoot bereikte VNCI een overeenkomst die zich richt op het individueel commitment van bedrijven aan het realiseren van een deel van de extra 9 PJ energiebesparing tot 2020.