Roadmap Asset Management: zo blijven de assets jong en vitaal

Uit een studie in 2019 bleek dat de assets in de Nederlandse (petro)chemie in de loop der jaren niet waren verouderd maar juist verjongd. Asset management bleek de sleutel. De Roadmap Asset Management laat zien hoe je die toepast.

Tekst: Igor Znidarsic

Voor de in 2019 verschenen studie ‘Nulmeting van de staat van de assets binnen de Nederlandse (petro)chemie' leverden verschillende bedrijven uit de (petro)chemie (raffinaderijen, chemiefabrieken en opslagtanks) gegevens over de staat van hun assets. Zo werden de levensduur en de relatie tot het onderhoud van de assets in beeld gebracht. Tot veler verbazing kwam naar voren dat de assets in de loop der jaren niet waren verouderd maar juist waren verjongd. En wel door investeringen in modernisering, verbetering, levensduurverlenging en vervanging, zo bleek uit de binnen het programma Duurzame Veiligheid 2030 (nu Safety Delta Nederland) door onderzoeksbureau Mainnovation uitgevoerde studie. Veroudering blijkt geen kwestie van leeftijd, maar van de conditie van de installaties. En die kun je beïnvloeden.

“We ontdekten dat de bedrijven die hierin goed scoorden asset management toepassen: zij managen en beheren de totale levensduur van hun technische installaties”, vertelt Mark Haarman van Mainnovation. “Ze bewaken de restlevensduur, ondernemen de nodige acties, hebben daar de juiste organisatievorm bij gevonden en het lukt ze ook om de directie te overtuigen van de noodzaak. Het zijn koplopers die de stap hebben gemaakt van maintenance naar asset management.” Dit inzicht leidde tot de opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNPI, de VNCI en Votob om een Roadmap Asset Management op te zetten voor de (petro)chemie, zodat de kennis en ervaring van de koplopers breed gedeeld wordt. 

Lange Termijn Asset Planning 

Deze Roadmap Asset Management, die op 8 juli wordt gepresenteerd, stelt dat een bedrijf dat aan de slag wil gaan met asset management een aantal processen moet inrichten. Die worden weergegeven in het Asset Management Procesmodel. Het gaat om vijf primaire processen om vanuit een Asset Register uiteindelijk te komen tot een Lange Termijn Asset Planning en de uitvoering en beheersing van verbeterprojecten. Ook worden vier ondersteunende processen beschreven, zoals organisatie en besturing en het beheer en toepassen van data. Hoe deze processen ingericht moeten worden, is afhankelijk van het volwassenheidsniveau van de organisatie. 


“We hebben het zo pragmatisch mogelijk gemaakt, zodat bedrijven het zelfstandig kunnen uitvoeren aan de hand van een praktisch handvat”, zegt Haarman. “De eerste stap om asset management planmatig te verbeteren is bepalen op welk van de vier volwassenheidsniveaus je zit. Hiervoor is de Checklist Asset Management ontwikkeld. Daarna bepaal je je ambitie. Er zijn vier ambitieniveaus (zie illustratie -red.). Je hoeft niet altijd meteen naar niveau 4 te gaan. Het is soms beter om stap voor stap te gaan. Ook is niveau 4 niet altijd nodig, bijvoorbeeld als je maar één asset hebt. Bij de vervolgstappen spelen vragen als: welke best practices moet ik implementeren, welke organisatiestructuur, werkwijze en processen horen daarbij, en voor welke sturing en strategie kiezen we? Hierbij is niet alleen de technische restlevensduur van belang, maar ook de economische levensduur en de compliance-veroudering.” 

De vier volwassenheidsniveaus

 

Op directieniveau 

De laatste fase van het verbeterproces bestaat uit borgen en bijsturen. De aanpassingen worden structureel doorgevoerd in de organisatie, de werkprocessen en IT-systemen. Om de nieuwe, verbeterde werkwijze te kunnen doorvoeren zijn commitment, draagvlak en samenwerking nodig. En last but not least: ook de steun van de directie en het leiderschap van de asset manager. Haarman: “Ook dat is een belangrijke stap naar volwassenheid. De asset manager moet het goed over de bühne krijgen, zodat het een onderwerp wordt op directieniveau. Daarbij moet hij het niet zozeer hebben over allerlei onderhouds-technische aspecten maar vooral ook over hoeveel waarde het oplevert voor het bedrijf.”  

Er is volgens Haarman ook een directe relatie tussen de 2050-klimaatdoelen en asset management. “Mijn verwachting is dat de bestaande fabrieken richting 2050 niet worden gesloopt maar doorontwikkeld. Ga je ze slopen, dan worden de nieuwe fabrieken niet in Nederland maar in Zuidoost-Azië gebouwd, en dat willen we natuurlijk niet. Daarom is er vanuit de politiek een grote behoefte om de bestaande assets duurzaam in de toekomst te blijven gebruiken. Met name staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven maakt zich hier sterk voor.”  

In het onderzoek is theoretische kennis samengebracht met kennis uit de praktijk. “Ook kennis uit andere sectoren, die al verder zijn met asset management, zoals de spoorwegen, de luchtvaart en de energiesector.” Een van de bevindingen is dat het raadzaam is om asset management onafhankelijk van de uitvoering van onderhoud en projecten te organiseren.” Een bedrijf dat op alle aspecten op volwassenheidsniveau 4 opereert is Haarman overigens nog niet tegengekomen, noch in de (petro)chemie, noch in de andere sectoren. “Er is dus overal nog ruimte om te verbeteren.”  


BASF Heerenveen 

BASF Heerenveen produceert additieven voor verf en watergedragen inkt voor het bedrukken van voedselverpakkingen. Sinds 2003 werkte het bedrijf met een documentmanagementsysteem waarin in de loop der tijd een eindeloze hoeveelheid documenten werd opgeslagen. “We hadden gekozen voor een open en laagdrempelig systeem zodat het voor monteurs goed benaderbaar was en zij wijzigingen konden doorvoeren”, vertelt lead asset manager René Baron. “Het nadeel was dat het systeem overvol raakte en je het overzicht kwijt was. Ook was onduidelijk wat in alle dubbelingen de meest recente versie was.” 

Er was wel een koppeling met het maintenance-managementsysteem, maar het vinden van de juiste assetinformatie was lastig en tijdrovend. Om een meer connected systeem te creëren met real-time en up-to-date informatie, werd Viewport geïmplementeerd. Baron: “Dit systeem onthoudt gemaakte keuzes op basis van een eenmalige validatie en verwerkt verbeteringen en aanpassingen zodat het getoonde bronbestand telkens accurater wordt.” Het benodigde bestandÔÇ»komt nu veel sneller boven tafel. Ook kan in dit geïndexeerde bestand direct op inhoud gezocht worden. “Hierdoor kunnen we werkorders sneller verwerken, gaan we beter voorbereid naar een onderhoudsklus en hebben we een hogere hands on tool time.” 

Ook helpt dit systeem bij Management Of Change. “Het is nu een kwestie van zoeken zoals je in Google zoekt, eventueel met filter en dan hoef je alleen de getoonde ‘hits’ te beoordelen. Benodigde wijzigingen in het brondocument doorvoeren, deze vrijgeven en alles is weer ‘as build’. De tijdwinst is gigantisch.” 


Presentatie Roadmap 

De Roadmap Asset management wordt gepresenteerd tijdens een online-event op donderdag 8 juli, van 14.00 tot 15.00 uur. Je kunt je hier aanmelden voor deze bijeenkomst. 


AnQore 

AnQore op Chemelot produceert acrylonitril, dat onder meer wordt toegepast in huishoudelijke apparatuur en in koolstofvezel (voor bijvoorbeeld de wieken van een windmolen). Tot 2015 werd bij het verdelen van de budgetten vooral ingezet op de jaren waarin een onderhoudsstop gepland stond, maar een goede onderbouwing was er nauwelijks. Door onderhoud en asset management op te splitsen kan het bedrijf nu veel beter plannen en onnodige kosten besparen. Gerrit Stavast, asset manager Electrical & Process Control, legt uit: “In de werkprocessen en budgetten zit een duidelijke scheiding. We hebben een regulier budget en een projectenbudget; een asset budget. Asset management geeft de richting aan voor het onderhoud en de maintenance engineers geven op hun beurt input aan ons, zodat wij een strategisch plan kunnen opstellen.” 

Belangrijke basis voor dit strategisch meerjarenplan is een LTE-studie (Life Time Extension). “Wat hebben we de komende tien tot vijftien jaar nodig om de plant veilig, integer en goed draaiende te houden en met welke aspecten moeten we rekening houden? Denk hierbij aan een leverancier die niet kan leveren, levertijd van materialen, ingeplande stops, wijzigingen in wet- en regelgeving en de behoefte van operations.” Op basis van deze gegevens worden projecten ingepland en wordt een MRP (Maintenance Reference Plan) opgesteld. “Elke vijf jaar kijken we groot vooruit en elk jaar wordt het MRP gereviewed. Van de projecten houden we een aparte agenda bij en we meten minimaal op maandbasis de voortgang.” 

Door onderhoud en asset management te zien als twee verschillende werkprocessen, is er meer inzicht in wat er nodig is qua resources en budgetten, afgestemd op wat er moet gebeuren en hoe dit wordt weggezet in de tijd. Er is meer aandacht voor preventief en predictief onderhoud, het maintenance budget fluctueert niet en het asset-managementbudget is veel beter in te plannen. Stavast: “Door op deze manier te werken kunnen we onze behoeften goed uitleggen aan het management. Wat is ervoor nodig om de installatie twintig jaar te laten draaien? We weten wat dit kost – die kosten kunnen we ook nog eens spreiden – en we weten wat dit oplevert. Ik zie alleen maar voordelen.” 

Qua volwassenheidsniveau bevinden de assets zich volgens Stavast gemiddeld op niveau 3. “Een enkele zit onder 3, de meeste zitten op 3 en enkele gaat al richting 4. We hebben nog wat stapjes te maken, maar we zijn behoorlijk onderweg.”