Chemie helpt emissies vermijden

De chemische industrie reduceert de uitstoot van broeikasgassen niet alleen door de eigen processen te verduurzamen, maar zorgt via haar producten ook voor aanzienlijke vermeden emissies in andere sectoren. Bijvoorbeeld door isolatiematerialen in de bouw, lichtere materialen in auto’s en lage-temperatuur-wasmiddelen bij de consument.

Tekst: Igor Znidarsic

De chemische industrie in Nederland wil de eigen emissies van broeikasgassen in 2030 met ten minste 49 procent hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. De ambitie van de sector is om in 2050 nagenoeg CO2-neutraal te zijn, om zo zijn bijdrage te leveren aan de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde niet boven de 2 graden te laten uitkomen. Het uiteindelijke doel is om nul broeikasgassen uit te stoten én andere sectoren te helpen om daar emissiereducties te realiseren. In 2015 had de chemische industrie in Nederland al een reductie bereikt van 38 procent ten opzichte van 1990 (26 procent CO2 en 81 procent lachgas), terwijl de productie in die periode verdubbelde (PBL; NEV 2017; zie grafiek). Maar de echte bijdrage van de chemie aan het oplossen van de klimaatcrisis ligt in de bijdrage aan CO2-reductie in andere sectoren.

Wind- en zonne-energie

LCA’s

‘Chemische producten hebben een tweevoudig effect op de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen worden uitgestoten bij de productie van chemische producten, terwijl het gebruik van veel van deze producten tegelijkertijd een aanzienlijke reductie van de wereldwijde CO2-uitstoot mogelijk maakt. Deze reductie kan veel hoger zijn dan de hoeveelheid broeikasgas die wordt uitgestoten tijdens hun productie.’ Aldus de in 2009 verschenen studie ‘Innovations for Greenhouse Gas Emission Reductions’ (Report on a Life Cycle Quantifi cation of Carbon Abatement Solutions Enabled by the Chemical Industry) van McKinsey in opdracht van ICCA (International Council of Chemical Associations). In deze studie zijn LCA’s (Life Cycle Analysis) gemaakt van het energiegebruik en de CO2-uitstoot over de gehele levensfase van meer dan honderd producten. Hierbij ging het onder meer om isolatiematerialen, synthetisch textiel (vergeleken met katoen) en antifouling coating voor schepen. Wat bleek? Terwijl de chemische industrie wereldwijd 3,3 gigaton CO2 uitstootte, werd door de producten via zogeheten avoided emissions in andere sectoren 6,9 tot 8,5 gigaton CO2-uitstoot bespaard. Het gebruik van de producten voorkwam dus twee tot drie keer zoveel CO2-uitstoot als er bij de productie ervan vrijkwam.

Lichtere automaterialen

Autobanden

Een vervolgstudie in 2017 door Ecofys, ‘Greenhouse gas emission reductions enabled by products from the chemical industry’, eveneens in opdracht van ICCA, focuste op de bijdrage van de chemische industrie aan zes specifieke ‘oplossingen’, waaronder wind- en zonne-energie, efficiënte verlichting en efficiënte autobanden. Uit deze studie blijkt dat de zes oplossingen een CO2-reductie kunnen realiseren van 2,5 gigaton wereldwijd in 2030, waarbij de grootste bijdrage wordt verwacht van wind- en zonne-energie. De chemische industrie speelt hierbij een sleutelrol door de levering van belangrijke materialen voor windturbines en zonnepanelen, zoals kunststoffen voor de rotorbladen, coatings voor de bladen en de panelen en oliën voor de versnellingsbak van turbines.

Het VNCI-rapport ‘Chemistry for Climate – Acting on the need for speed’ (ook wel Routekaart 2050 genoemd), gepresenteerd in het voorjaar van 2018, schat de potentie aan vermeden emissies voor de Nederlandse chemiesector op 50 megaton in 2030, ervan uitgaande dat de Nederlandse chemie 2 procent van de wereldmarkt uitmaakt.